Linker 3DS
| Најава
 Публикации

П у б л и к а ц и и

Агенција ПРО АГЕНС издава три редовни стручни списанија со статии чии автори се членовите на тимот на ПРО АГЕНС и надворешни соработници, експерти во разни области.

ИНФОРМАТОР

Двонеделно издание до крајот на 2009 година), месечно издание, почнувајќи од 2010 година. Стручно списание со статии на теми од областа на даноците, финансиите, сметководството, ревизијата, вработувањето, менаџментот, деловното работење, инвестициите, банкарството, осигурувањето и правото (24 изданија годишно до крајот на 2009 година / 12 изданија годишно почнувајќи од 2010 година.

ПРО ЕКОНОМИЈА

Прирачник за подготовка на финансиските извештаи и годишната сметка, кој исто така содржи стручни статии на актуелни теми во областа на економијата и правото (специјално издание кое се издава еднаш годишно).

ДОДАТОК НА ИНФОРМАТОР

Издание со неофицијални (редакциски) пречистени текстови на закони и други прописи на Република Македонија (најмалку 8 изданија годишно).

ИНФО-РЕГИСТАР

Регистар папка со заменливи листови што се ажурира на редовна база, која ги содржи сите податоци и информации неопходни за даночно-сметководствено-финансиското работење на клиентите.

Други публикации

Прирачник за данокот на додадена вредност
Прирачник за задржаниот данок од приходи на странски правни лица
Прирачник за работните односи
Проагенсов аналитички сметковен план
Прирачник за интерна ревизија


 
 Профил

Историјат и профил на друштвото

Агенција ПРО АГЕНС - Скопје, основана во 1995 година, е една од водечките компании за даночен, финансиско-сметководствен, правен и менаџмент консалтинг во Република Македонија, која нуди високопрофесионални консалтинг услуги на своите клиенти, со статус `претплатници на ПРО АГЕНС`, од областа на приватниот, јавниот и невладиниот сектор, како и на надворешните субјекти - `непретплатници` (резиденти и нерезиденти), врз основа на посебен ангажман на ПРО АГЕНС како Проектен Консултант во разни економско-правни области.

Покрај со консалтинг услуги, во форма на индивудален консалтинг (на поединечен клиент) и масовен консалтинг (семинари, работилници и обуки), Агенција ПРО АГЕНС се занимава и со издавачка дејност. Агенција ПРО АГЕНС издава редовни стручни списанија (`ИНФОРМАТОР`, `ДОДАТОК на Информаторот` и `ПРО ЕКОНОМИЈА`), кои содржат актуелни оперативно обработени текстови од економско-правната област, со посебен акцент на даночно-сметководствените прашања, односно редакциски пречистени текстови на закони и подзаконски прописи од интерес за клиентите во истата област, но и вонредни стручни Прирачници, како и специјални семинарски изданија. На посебно барање од своите клиенти, Агенција ПРО АГЕНС, исто така, изработува стручни Елаборати и Извештаи, во економско-правната област. Многу важен продукт на Агенција ПРО АГЕНС е и изданието ИНФО-РЕГИСТАР (регистар папка со заменливи листови што се ажурира на редовна база), која ги содржи сите податоци и информации неопходни за даночно-сметководствено-финансиското работење на клиентите.

Агенција ПРО АГЕНС на своите клиенти им гарантира услуга со висок квалитет, професионална дискреција и доверба, како и перманентна и ентузијастичка експертска поддршка и посветеност на решавањето на нивните деловни проблеми во најкраток можен рок.


 e-mail
Pavle Gacov, Director of "Pro Agens" Agency
Refika Muric, Economic Consultant
Danijela Jakimovic, Legal Consultant
Irena Nikolovska, Economic Consultant

 Наши услуги

Типови на услуги

Агенција ПРО АГЕНС обезбедува високопрофесионални услуги во областа на даноците, финансиите, сметководството и правото, кои вклучуваат:

  • Индивидуален консалтинг
  • Масовен консалтингдржување на семинари, обуки и специјализирани курсеви-школи)
  • Проценки на имот (капитал)
  • Регистрација на трговски друштва
  • Изработка на Елаборати и Извештаи на посебно барање
  • Изработка на бизнис планови
  • Финансиска анализа и due diligence
  • Проектен консалтинг
  • Проектен менаџмент
  • Друга стручна поддршка во горенаведените области.

 
       
     
 
70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 300-115 640-554 70-533 70-532 VCP550 1Z0-803 220-801 300-101 70-467 CISSP SY0-401 MB2-702 640-911 74-335 700-505 70-414 810-401 PRINCE2 Practitioner 700-501 CCA-500 N10-005 70-486 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 220-802 C4040-252 C_TADM51_731 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-463 EX200 C4040-250 300-115 640-554 70-533 70-532 VCP550 1Z0-803 220-801 300-101 70-467 CISSP SY0-401 MB2-702 640-911 74-335 700-505 70-414 810-401 PRINCE2 Practitioner 700-501 CCA-500 70-331 70-486 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 MB2-703 1Z0-061 400-101 MB2-700 70-411 070-486 70-410 200-120 70-486 70-461 70-412 EX200 1Z0-803 MB2-704 70-483 AWS-SysOps PMP HP0-S41 C4040-252 640-554 70-413 CISSP 1Z0-060 70-346 642-832 70-412 070-410 300-101 9L0-422 1Z0-060 70-411 CISSP 300-115 70-410 70-488 70-461 MB5-705 200-120 70-486 70-411 70-480 70-346 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 220-802 C4040-252 C_TADM51_731 1Z0-061 70-487 400-101 CCD-410 100-101 MB2-700 1Z0-060 70-463 EX200 C4040-250 300-115 70-467 70-534 070-461 220-802 SY0-401 C4040-250 70-486 70-461 MB5-705 70-488 AWS-SysOps 640-554 810-401 70-346 HP0-S41 70-412 MB2-704 70-483 70-480 C_HANASUP_1 312-50v8 C2020-702 MB2-704 MB7-701 SK0-003 AWS-SysOps HP0-S41 HP2-B115 Cisco 70-462 70-347 70-412 70-483 70-417 MB2-703 70-331 AWS-SysOps PMP HP0-S41 C4040-252 640-554 70-413 CISSP 1z0-060 70-346