Linker 3DS
| Најава
 Публикации

П у б л и к а ц и и

Агенција ПРО АГЕНС издава три редовни стручни списанија со статии чии автори се членовите на тимот на ПРО АГЕНС и надворешни соработници, експерти во разни области.

ИНФОРМАТОР

Двонеделно издание до крајот на 2009 година), месечно издание, почнувајќи од 2010 година. Стручно списание со статии на теми од областа на даноците, финансиите, сметководството, ревизијата, вработувањето, менаџментот, деловното работење, инвестициите, банкарството, осигурувањето и правото (24 изданија годишно до крајот на 2009 година / 12 изданија годишно почнувајќи од 2010 година.

ПРО ЕКОНОМИЈА

Прирачник за подготовка на финансиските извештаи и годишната сметка, кој исто така содржи стручни статии на актуелни теми во областа на економијата и правото (специјално издание кое се издава еднаш годишно).

ДОДАТОК НА ИНФОРМАТОР

Издание со неофицијални (редакциски) пречистени текстови на закони и други прописи на Република Македонија (најмалку 8 изданија годишно).

ИНФО-РЕГИСТАР

Регистар папка со заменливи листови што се ажурира на редовна база, која ги содржи сите податоци и информации неопходни за даночно-сметководствено-финансиското работење на клиентите.

Други публикации

Прирачник за данокот на додадена вредност
Прирачник за задржаниот данок од приходи на странски правни лица
Прирачник за работните односи
Проагенсов аналитички сметковен план
Прирачник за интерна ревизија


 
 Профил

Историјат и профил на друштвото

Агенција ПРО АГЕНС - Скопје, основана во 1995 година, е една од водечките компании за даночен, финансиско-сметководствен, правен и менаџмент консалтинг во Република Македонија, која нуди високопрофесионални консалтинг услуги на своите клиенти, со статус `претплатници на ПРО АГЕНС`, од областа на приватниот, јавниот и невладиниот сектор, како и на надворешните субјекти - `непретплатници` (резиденти и нерезиденти), врз основа на посебен ангажман на ПРО АГЕНС како Проектен Консултант во разни економско-правни области.

Покрај со консалтинг услуги, во форма на индивудален консалтинг (на поединечен клиент) и масовен консалтинг (семинари, работилници и обуки), Агенција ПРО АГЕНС се занимава и со издавачка дејност. Агенција ПРО АГЕНС издава редовни стручни списанија (`ИНФОРМАТОР`, `ДОДАТОК на Информаторот` и `ПРО ЕКОНОМИЈА`), кои содржат актуелни оперативно обработени текстови од економско-правната област, со посебен акцент на даночно-сметководствените прашања, односно редакциски пречистени текстови на закони и подзаконски прописи од интерес за клиентите во истата област, но и вонредни стручни Прирачници, како и специјални семинарски изданија. На посебно барање од своите клиенти, Агенција ПРО АГЕНС, исто така, изработува стручни Елаборати и Извештаи, во економско-правната област. Многу важен продукт на Агенција ПРО АГЕНС е и изданието ИНФО-РЕГИСТАР (регистар папка со заменливи листови што се ажурира на редовна база), која ги содржи сите податоци и информации неопходни за даночно-сметководствено-финансиското работење на клиентите.

Агенција ПРО АГЕНС на своите клиенти им гарантира услуга со висок квалитет, професионална дискреција и доверба, како и перманентна и ентузијастичка експертска поддршка и посветеност на решавањето на нивните деловни проблеми во најкраток можен рок.


 e-mail
Pavle Gacov, Director of "Pro Agens" Agency
Refika Muric, Economic Consultant
Danijela Jakimovic, Legal Consultant
Irena Nikolovska, Economic Consultant

 Наши услуги

Типови на услуги

Агенција ПРО АГЕНС обезбедува високопрофесионални услуги во областа на даноците, финансиите, сметководството и правото, кои вклучуваат:

  • Индивидуален консалтинг
  • Масовен консалтингдржување на семинари, обуки и специјализирани курсеви-школи)
  • Проценки на имот (капитал)
  • Регистрација на трговски друштва
  • Изработка на Елаборати и Извештаи на посебно барање
  • Изработка на бизнис планови
  • Финансиска анализа и due diligence
  • Проектен консалтинг
  • Проектен менаџмент
  • Друга стручна поддршка во горенаведените области.

 
       
     
 
650-621 demo 650-663 demo 650-665 demo 650-667 demo 650-669 demo 650-752 demo 650-754 demo 650-756 demo 650-987 demo 70-086 demo 70-089 demo 70-121 demo 70-122 demo 70-123 demo 70-158 demo 70-162 demo 70-169 demo 70-177 demo 70-178 demo 70-181 demo 70-210 demo 70-214 demo 70-215 demo 70-216 demo 70-217 demo 70-218 demo 70-219 demo 70-220 demo 70-221 demo 70-222 demo 70-223 demo 70-224 demo 70-225 demo 70-226 demo 70-227 demo 70-228 demo 70-229 demo 70-232 demo 70-234 demo 70-235 demo 70-350 demo 70-351 demo 70-400 demo 70-401 demo 70-403 demo 70-410 demo 70-411 demo 70-412 demo 70-413 demo 70-414 demo 70-415 demo 70-416 demo 70-417 demo 70-431 demo 70-431GB2312 demo 70-432 demo 70-432GB2312 demo 70-433 demo 70-441 demo 70-441GB2312 demo 70-461 70-462 70-463 70-464 70-465 70-466 70-467 70-467J 70-480 70-481 70-482 70-483 70-484 70-485 70-486 70-487 70-488 70-489 70-492 70-496 70-442 70-442GB2312 70-443 70-443GB2312 70-444 70-444GB2312 70-445 70-446 70-447 70-448 70-450 70-451 70-452 70-453 70-454 70-455 70-457 70-458 70-459 70-460 70-497 70-498 70-500 70-501 70-502 70-502-Csharp 70-502-Csharp-CN 70-502-VB 70-502-VB-CN 70-503 70-503-Csharp 70-503-VB 70-504 70-504-Csharp 70-504-VB 70-505 70-505-Csharp 70-505-VB 70-506 70-506-Csharp 70-506-VB 70-506CSAHRP 70-510 70-511 70-511-Csharp 70-512 70-513 70-513-Csharp 70-515 70-516 70-497 70-498 70-500 70-501 70-502 70-502 70-502 70-502-VB 70-502-VB 70-503 70-503 70-503-VB 70-504 70-504 70-504-VB 70-505 70-505 70-505-VB 70-506 70-506 70-506-VB 70-506-VB 70-510 70-511 70-511 70-512 70-513 70-513 70-515 70-516