Linker 3DS
| Најава
 Претплатa 2015
Со кликнување на рекламата можеш да ја симнеш ПОНУДАТА за ПРЕТПЛАТА за 2015 година

 Про-фактура за Претплата за 2015
Од овде можеш да ја земеш Твојата про-фактура за Претплата за 2015


 Овде симни Претплатница 2015 (во word)

 „Про Агенс“ контакти
М-р Павле Гацов,
Д-р Рефика Муриќ,
Данијела Јаќимовиќ,
Ирена Николовска,
Официјален мејл на Про Агенс,

 Тековен курс на MKD
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
12/01/15
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.4977
САД
1
52.0593
БРИТАНИЈА
1
78.8533
ШВАЈЦАРИЈА
1
51.2054
ШВЕДСКА
1
6.4814
НОРВЕШКА
1
6.7875
ЈАПОНИЈА
1
0.4367
ДАНСКА
1
8.2666
КАНАДА
1
44.0433
АВСТРАЛИЈА
1
42.3947

 Менувачка (пазарна) курсна листа

Датум: 12.01.’15

Валута

Bid
/ Бара
во MKD

Ask
/ Нуди
во MKD

EUR (Евро)

61,30

61,60

USD (Ам. Долар)

50,00

53,00


 Основни каматни стапки на НБРМ

Каматни стапки
01.01.2015. - 30.06.2015 г.
Референтна каматна стапка на НБРМ
3,25%
Казнена камата
Д е н а р и
Стапка на казнена
камата (трговци)
13,25%
Стапка на казнена
камата (граѓани)
11,25%
В а л у т н а к л а у з у л а
Стапка на казнена
камата (трговци)
10,018
Стапка на казнена
камата (граѓани)
8,018
Основни каматни стапки
на Народна банка на РМ
Благајнички записи
3,25%


 1 Евро = ? Долари
1 Евро = ? Долари
Декември 02
1,02
Декември 03
1,24
Декември 04
1,36
Декември 05
1,20
Декември 06
1,32
Декември 07
1,46
Декември 08
1,40
Декември 09
1,43
Декември 10
1,34
Декември 11
1,29
Декември 12
1,31
Декември 13
1,36
Декември 14 1,21
Тековен курс 1,1214

 Берзанска цена на злато и нафта

Цената е во америк. долари

Злато (Gold)

1293,50

Нафта (Brent)

48,72

Нафта (Crude)

45,35


 Бруто домашен производ
БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД
1993
- 7,5%
1994
- 1,8%
1995
- 1,1%
1996
1,2%
1997
1,4%
1998
3,4%
1999
4,3%
2000
4,5%
2001
- 4,5%
2002
0,9%
2003
2,8%
2004
4,6%
2005
4,4%
2006
5,0%
2007
6,1%
2008
5,0%
2009
- 0,9%
2010
2,9%
2011
3,1%
2012
- 0,3%

 Курсна листа на 31.12.2013 г.
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
31/12/14
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.4814
САД
1
50.5604
БРИТАНИЈА
1
78.5906
ШВАЈЦАРИЈА
1
51.1152
ШВЕДСКА
1
6.4891
НОРВЕШКА
1
6.7995
ЈАПОНИЈА
1
0.4228
ДАНСКА
1
8.2596
КАНАДА
1
43.5051
АВСТРАЛИЈА
1
41.3237

 Мала статистика + Кратко и јасно

Програма на неработни денови за 2014 година
Програма на неработни денови за 2014 година  повеќе ...

Државни и верски празници во Македонија (2013)
Програма на неработни денови за 2013 година  повеќе ...

Вашата правна позиција во однос на овој веб сајт
На повеќе, погледај ги информациите за Вашиот правен однос со сопственикот на овој веб сајт   повеќе ...

Раст на индустриското производство во ЈУНИ 2013
Индустриското производство во ЈУНИ 2013 година, во однос на јуни 2012 бележи раст од 1,9%. За периодот јануари-јунил 2013, во однос на истиот период од 2012 година индустриското производство има пораст од 1,8%.  повеќе ...

Надворешно-трговска размена на Македонија за периодот јануари-јуни 2013 година
Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 2.000.720 илјади САД долари, а на увозот 3.186.065 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 62.8%. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 1.185.345 илјади САД долари.  повеќе ...

 
 Актуелно
Февруари 2015 година
Податоци за пресметка на платата
Податоците за пресметка на платите за февруари 2015 година се објавени во делот Привилегирани содржини / Инфо регистар / 2015 
Најнова Проагенсова алатка
НАДОМЕСТОЦИ - (ДДЕЛО) - Пресметка од страна на ФПИО
Финансиска алатка на Про агенс Пресметување на јавните давачки на надоместокот по ДОГОВОР НА ДЕЛО од 2015 година, на остварено примање. Алатката симни ја на   повеќе ...
МДБ за месец ЈАНУАРИ 2015
Процентот за пресметување на аконтацијата на ДД за месец ЈАНУАРИ 2015 година е негативен
Согласно со Соопштението на ДЗС број 4.1.15.15 од 16.02.2015 год. процентот за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за месец ЈАНУАРИ 2015 година повторно е негативен и изнесува МИНУС 1,1%. Месечната аконтација за ЈАНУАРИ 2015 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година (АОП 34).  повеќе ...
Најнова Проагенсова алатка
НАДОМЕСТОЦИ - (ДДЕЛО и АДОГОВОР) - Пресметка кај Исплатувачот
Финансиска алатка на Про агенс Пресметување на јавните давачки на надоместокот по АВТОРСКИ договор од 2015 година Проагенсова финансиска алатка за пресметување на јавните давачки на остварен НЕТО надомест по основ на Договор на дело од 2015 година. Алатката симни ја на   повеќе ...
Посебни привилегии за претплатниците
Најнова верзија (3) на Проагенсовата алатка за составување на Годишната сметка
Пра агенс постави НОВА верзија на својата Excel-ова АЛАТКА за составување на Годишната сметка Новата Проагенсова алатка (во excel) е поставена на затворените содржини на wwww.proagens.mk Нашите клиенти имаат можност со корисничкото име (НОВО) и лозинката (НОВА) да пристапат и да ја симнат алатката која е подготвена за користење. Деталите веќе се дадени на Проагенсовите клиенти преку електронска пошта  
Посебни привилегии за претплатниците
Пра агенс ја постави својата Excel-ova АЛАТКА за составување на Годишната сметка
Новата Проагенсова алатка (во excel) е поставена на затворените содржини на wwww.proagens.mk Нашите клиенти имаат можност со корисничкото име и лозинката да пристапат и да ја симната алатката која е подготвена за користење. Деталите веќе се дадени на Проагенсовите клиенти 
УЈП насоки за пресметување и уплата на придонесите по договори
Нов МПИН-Клиентски софтвер, нови шифри (201 и 210) за ДОГОВОРИТЕ
На 30 јануари 2015 (петок) УЈП објави прилагоден Клиентски софтвер (МПИН) и нови шифри (201 и 210) во форма на НАСОКИ за пресметување и уплата на придонеси по основ на приходи од договори за дело, авторски договори и други договори. Насоките може да ги погледате овде  повеќе ...
Плата 2015
Податоци за пресметка на плата за Јануари 2015 година
Износ што се искажува во МПИН Максимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 6= 189.864) Минимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 50% = 15.822) Напомена: Стапките за пресметување на придонесите за плата не се непроменети во однос на 2014 година. Напомена: Личното ослободување за 2015 година изнесува 7.320 денари. 
МДБ за месец ДЕКЕМВРИ 2014
Процентот за пресметување на аконтацијата на ДД за месец ДЕКЕМВРИ 2014 година е негативен
Согласно со Соопштението на ДЗС број 4.1.15.02 од 08.01.2015 год. процентот за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2014 година повторно е негативен и изнесува МИНУС 0,9%. Месечната аконтација за ДЕКЕМВРИ 2014 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година (АОП 34).  
Нови параметри за исплата на ПЛАТИТЕ во 2015 година
Месечното лично ослободување изнесува 7.320 денари
Месечното лично ослободување за пресметување на платите и пензиите за 2015 година изнесува 7.320 денари (на годишно ниво 87.840 денари). При составувањето на МПИН-от за јануари 2015 потребно е да се отвори нов пресметковен период и во полето на лично ослободување да се внесе новото месечно лично ослободување. Останатите параметри остануваат непроменети.  
Финансиска алатка на Про агенс
Пресметување на јавните давачки на надоместокот по АВТОРСКИ договор од 2015 година
Проагенсова финансиска алатка за пресметување на јавните давачки на остварен НЕТО надомест по основ на Договор на дело од 2015 година. Алатката симни ја на   повеќе ...
Од 1 јануари 2015 година намалување на прагот на регистрација за ДДВ
Задолжителна регистрација на обврзници кои за 2014 година оствариле промет над 1 милион денари
Управата за Јавни Приходи известува дека намалениот праг на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари е во примена од 1 јануари 2015 година, согласно измените на Законот за данок на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр.130/14) и истиот се однесува над даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари. Тие имаат обврска до 15 јануари 2015 година да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ–01). Објавата на УЈП побарај ја на  повеќе ...
Финансиска алатка на Про агенс
Пресметување на јавните давачки на надоместокот по договор на дело од 2015 година
Проагенсова финансиска алатка за пресметување на јавните давачки на остварен НЕТО надомест по основ на Договор на дело од 2015 година. Алатката симни ја на  повеќе ...
Закон за јавни набавки
Пречистен текст - ноември 2014
Пречистениот текст на Законот за јавни набавки со вклучените предлози од октомври 2014 година може да ги симнете на   повеќе ...
Известување на Фондот за ПИО
Процедури во врска со надоместоците по договор на дело, авторски и други договори (2015)
ФОНДОТ ЗА ПИОМ објави Известување во врска со приемот во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лица кои склучиле Договор на дело и/или Авторски договор или друг Договор за извршување физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минималната плата  повеќе ...
Ништо од намалувањето на стапката на придонесот за ПИО од 2015 година
Намалување на стапката на придонесот за ПИО од 2015 година нема да има
Намалувањето на стапката за придонесот за ПИО сепак нема да се примени од почетокот на 2015 година. Со Предлог Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување примената на пропишаното намалување на стапката за ПИО се одлага до месец јули 2018 година. За деталите види на  повеќе ...
Нов предлог Закон за вработување на лица со инвалидност
Или вработување на лице со инвалидност или плаќање на паричен надоместок
Предлог Законот за вработување на лица со инвалидност би требало да се применува од 1 јануари 2015 година и истиот може да го симнете на   повеќе ...
Неработни денови во 2015 година
Програма за неработни денови во 2015 година
Програмата за неработни денови за 2015 година може да ја симнете на  повеќе ...
До 25 октомври - Обврска за имплементаторите на проекти
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ (ОБРАЗЕЦ ДДВ-ЕПФ)
Евиденцијата ДДВ-ЕПФ за првото календарско тримесечје (од 01.07.2014 до 30.09.2014) се доставува најдоцна до 25-ти Октомври 2014 година. Во насока на запазување на рокот за доставување на ДДВ-ЕПФ, УЈПги известува сите овластени лица за реализација на проекти финансирани со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен меѓу РМ и странски донатори и ИПА проекти, дека е потребно да пријават e-mail адреса за Проектот во УЈП - Регионалната дирекција Скопје со која ќе се регистрирааат во системот на е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk и да бидат во можност електронски да го доставуваат образецот ДДВ-ЕПФ.За детали види на  повеќе ...
Закон за ДДВ
Упатство за остварување на ДДВ ослободување за „странски“ проекти и ИПА фондови
Управата за јавни приходи на својата интернет страница објави НОВО УПАТСТВО за постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови. Упатството може да го симнете на повеќе ...   повеќе ...
Закон за финансиска дисциплина
УЈП со ново Упатство за примената на Законот за финансиска дисциплина
Управата за јавни приходи на својата интернет страница објави НОВО УПАТСТВО за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор. Главна цел на Упатството е информирање за активностите кои се преземаат од УЈП при неисполнување на паричните обврски меѓу економските оператори од приватниот сектор согласно Законот за финансиска дисциплина. Упатството може да го симнете на  повеќе ...
На 1 септември 2014
Собранието на РМ ги усвои најновите измени на Законот за ДДВ
Најновите измени и дополнувања на Законот за ДДВ се усвоени на 12-тата седница на СОбранието на РМ, одржана на 1 септември 2014 година. За дталите погледај на  повеќе ...
Фискални каси
Нови рокови за примена на интегриран систем на управување
Со последните измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на РМ„ бр. 115/14) се изврши одлагање на примената на интегрираниот автоматски систем на управување за дополнителни три месеци. Новите рокови се: - 1 мај 2014 година до 31 октомври 2014 година за даночни обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, даночни обврзници кои вршат угостителска дејност и за даночни обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензиски пумпи) и - 1 мај 2014 година до 31 јануари 2015 година за сите други даночни обврзници.  повеќе ...
Од 1 јануари 2015 година
Нов режим за надоместоците по основ на авторски и договор на дело
Од 1 јануари 2015 година, надоместоците по основ на авторски и договор на дело освен со персонален данок на доход ќе се оданочуваат и со двата водечки социјални придонеси (за ПИО и основно здравство). За деталите погледај на   повеќе ...
Летото - време за патување
Правни процедури за безбедно патување
Министерството за економија и Организацијата на потрошувачите на Македонија објавија Брошура за правата на граѓаните при организирани туристички патувања. Брошурата побарај ја на   повеќе ...
Од 1 мај до 30 септември продажбата на алкохол е забранета од 21 часот до 6 часот наутро
Летно поместување на забраната за продажба на алкохол
Потсетуваме дека од 1 мај заклучно со 30 септември, забраната за продажба на алкохолни пијалоци е поместена во периодот од 21 часот до 6 часот наутро. Во зимскиот период забраната започнува од 19 часот и трае до 6 часот наутро. И понатаму се применува забраната за продажба на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензинските станици и преку киосците во трговијата. 
Најновата измена на Законот за вршење на сметководствени работи е во сила од 13 февруари 2014 г.
Течат роковите за поднесување на Барањата до Министерството за финансии
Министерството за финансии на својата интернет страница објави: а) Известување за поднесување на барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител, б) Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и в) Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи Деталите побарај ги на  повеќе ...
Во Службен весник на РМ, бр. 27/14, во сила од 13.02.2014
Објавена најновата измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Со измената се пролонгира важењето на СТАРИТЕ уверенија за С/ОС на 48 месеци и се отвораат нови можности за стекнување на уверение. Со измената, најдоцна до 13 мај 2014 година: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б) Лицата кои до денот на влегување во сила на Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. Пречистениот текст на Законот можеш да го симнеш на  повеќе ...
Нефункционалност на e-tax на УЈП 24 јануари 2014 година
Можност за поднесување на ДДВ пријавите и во понеделник, 27 јануари 2014 година
Согласно со известувањето на Управата за јавни приходи, рокот за поднесување на ДДВ-пријавите е 25 јануари, а бидејќи последниот рок паѓа во сабота (неработен ден), согласно Законот за општа управна постапка, даночните обврзници своите ДДВ-пријави ќе можат да ги поднесат и на 27 јануари 2014 година (понеделник), како прв работен ден. Соопштението на УЈП можеш да го видиш на  повеќе ...
Годишна сметка
Известување на централниот регистар за начините на поднесување на Годишната сметка за 2013 година
Известувањето на Централниот регистар во врска со поднесувањето на Годишната сметка за 2013 година може да го преземете на   повеќе ...
На почетокот од 2014 година
Најнова Измена на Законот за персонален данок на доход–во делот на оданочувањето на игрите на среќа
Уште една измена на Законот за персоналниот данок на доход – во делот на оданочувањето на игрите на среќа. Сеуште незаживеаните новини во врска со оданочувањето на игрите на среќа – ИТНО СЕ МЕНУВААТ !!! После последното новелирање на Законот за персонален данок на доход, објавено во „Службен весник на РМ“, бр. 187/13 и во примена од 1.1.2014 година, Владата на РМ, на седницата одржана на 8.1.2014 година, изготви Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход, во скратена постапка, и го поднесе на усвојување до Собранието на РМ (на 82-та Седница закажана за 16 јануари 2014 година). Деталите побарај ги на  повеќе ...
Вредноста на бодот на државните службеници за 2014 година
До септември = 73,8 денари, од октомври = 77,5 денари
Согласно со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година (“Службен весник на РМ“ број 1/2014), вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година ќе биде зголемена занајавените 5%,односно ќе изнесува 77,5 денари. 
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014
Објавена најнова Уредба за канцелариско и архивски работење
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014 е објавена најновата Уредба за канцелариско и архивско работење 
Со задоцнување - во Службен весник на РМ бр. 1/2014
Објавена измена на Уредбата за странските дневници
И овој пат со задоцнување, наместо до крајот на 2013, во „Службен весник на РМ“, бр. 1 од 3 јануари 2014 година е објавена измена на Уредба за странските дневници, која влезе во сила со денот на објавувањето, според која дневниците за службени патувања во странство продолжуваат да се пресметуваат на истиот начин како и досега, до 31.12.2014 година, односно при сместување со/без доручек да се исплатува 35% од пропишаната дневница во Решението и да не се исплатува дневница при полу/полн пансион. 
Централниот Регистар усвои нова Тарифа (ценовник)
Доставата на Годишната сметка може да ве чини 1000 Евра (во зависност од рокот)
Централниот Регистар на РМ објави нова Тарифа за користење на неговите услуги. Тарифа која ги опфаќа и надоместоците за поднесување и обработка на годишната сметка за сите видови на субјекти можете да ја преземете од   повеќе ...
Во јануари 2014 - Уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Пролонгирање на важењето на уверенијата за С/ОС и нови можности за стекнување на уверение
На 82 седница на Собранието на РМ (16.01.2014) на дневен ред е уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи. Со предлогот: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат во рок од 90 дена од донесувањето на Предлог Законот да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б)Лицата кои до денот на влегување во сила на Предлог Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат во рок од 90 дена од влегувањето во сила на предлог Законот да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. 
Најава за измена на Законот за данокот на добивка во јануари 2014 година
Најава: Данок на дадени ПОЗАЈМИЦИ и Данок при исплата на дивиденда на домашни правни лица
Чуден предлг: За оданочив расход да се сметаат ненаплатените побарувања (КОИ НИКАКО НЕ СЕ РАСХОД) кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми, доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот. Кога ќе се изврши враќање на заемот кој бил оданочен, даночниот обврзник да може да користи ДАНОЧЕН КРЕДИТ. Се враќа решението со кое дивидендата се оданочува при исплатата и на домашно правно лице во моментот на нејзината исплата. Приходите од дивиденди нема да се оданочуваат ако се оданочени кај даночниот обврзник кој врши исплата на дивиденди. 
Од јануари 2014 година
Самооданочување и електронско поднесување на ПДД-ДБ за трговците поединци и вршителите на дејност
Со новите измени во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 187/13), трговците-поединци и самостојните вршители на дејност (нотари, адвокати, стоматолози, занаетчии, сметководители, уметници и др.) преоѓаат на режим на самооданочување за персоналниот данок на доход.Аконтациите на данокот се плаќа ќе се плаќаат до 15-ти во тековниот за претходниот месец, во износ од 1/12 (една дванаесттина) од пресметаниот данок во Годишниот даночен биланс (ПДД-ДБ). ВАЖНО: Аконтацијата на персоналниот данок за месец јануари 2014 година треба да се плати во висина на платената аконтација за месец декември 2013 година. Задолжителното електронско поднесување на Образецот Б и ПДД-ДБ за 2013 година се поднесува по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 март 2014 година. 
Задолжително поднесување на Годишните извештаи за персонален данок за 2013 во електронска форма
Скратени роокови за поднесување на Годишните извештаи за ПДД
Со последните измени во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 187/13), даночните обврзници Исплатувачи на приходи на граѓани имаат обврска Годишните извештаи - образец ПДД-ГИ, ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД/ГИ-ЗП задолжително да ги поднесуваат по електронски пат преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk, во ПОКРАТОК РОК - најдоцна до 31 јануари 2014 година. И вршителите на самостојна дејност (трговци-поединци) кои составуваат ПДД-ДБ тоа мора да го направат во електронска форма. Исто така, скратен е рокот за издавање на Збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2013 година. Новиот краен рок (наместо 15 февруари) е 15 јануари 2014 година. 
Ново намалување на референтната каматна стапка за периодот јануари - јуни 2014 година
Од 1 јануари до 30 јуни 2014 година - референтната каматна стапка на НБРМ = 3,25%
Референтната стапка за утврдување на казнената камата за периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2014 година е намалена на 3,25% (40842 од 31.12.2013). ЗА ПЕРИОДОТ 1 ЈАНУАРИ - 30 ЈУНИ 2014 ГОДИНА, ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ во облигациони односи меѓу ПРАВНИ ЛИЦА стапката на казнена камата е 13,25% (за долг во ЕВРА = 10,216%), а за облигационите односи во кои барем една од страните е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ стапката е 11,25% (за долг во ЕВРА = 8,216%). Види ја Табелата со стапките на казнената камата за правни лица (во денари) од 01.02.2010 до 30.06.2014, на  повеќе ...
Правото на покачување на платите за ДЕКЕМВРИ 2013 изнесува 0,15.
Процентот за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2013 изнесува 1,3%
Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари - декември 2013 во однос на просекот за 2012 година изнесува 1,3%. Овој процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2013. Се плаќа најдоцна до 15 јануари 2014 од основицата утврдена во Годишниот ДБ за 2012 година. Правото на покачување на платите за истиот месец за субјектите што го применуваат Законот за исплата на плати во РМ изнесува 0,15%.  

 Кратки вести
Во Службен весник на РМ, бр. 106/2013 објавен
Правилник за нормираното кало, ... за даночни цели со примена од 2014 година
Согласно со членот 11 став 1 точка 16 од Законот за данокот на добивка, не се оданочуваат трошоците по основ на кало, растур, крш и расипување - до нивото на нормираните износи утврдени за соодветната гранка. Исто така не се оданочуваат ваквите трошоци што се настанале како резултат на вонреден настан или виша сила. Ставот 2 од членот 11 од Законот за данокот на добивка го номинира министерот за финансии да ги пропише за секоја соодветна гранка за даночни цели нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи. Императивната одредба од членот 11 став 2 на ЗДД со која нормирањето на калото, ... за секоја соодветна гранка му беше препуштена на министерот за финансии конечно е во функција, но со одложена примена од 1 јануари 2014 година, согласно со НОВИОТ Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделени призводи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 106/2013 од 29 јули 2013 година. Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделени призводи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели можете да го симнете во Привилегираните содржини. За деталите прочитајте во Информатор бр. 8/2013 година. 
Уставниот суд укина одредба од Законот за вршење на сметководствени работи
Бришењето од регистарот на Институтот на сметководители (ИСОС) ќе се врши на уставен начин
Уставниот суд на Република Македонија ГО УКИНА членот 30 став 1 точка 5 од Законот за вршење на сметководствени работи. Формулацијата на оспорената законска одредба, го повредува уставното начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата вина да биде утврдена со правосилна судска одлука, со тоа што овозможува лицето да биде „казнето“, односно да трпи последица за сторување на недефинирано дело и недефинирана казна, и тоа автоматски по сила на закон, а не со правосилна судска одлука. Oд оспорениот член 30 став 1 точка 5 од Законот произлегува дека законодавецот предвидел Институтот да го брише сметководителот, односно овластениот сметководител од соодветниот регистар, доколку е осуден со правосилна судска пресуда во врска со работењето. За деталите види Информатор бр. 8/2013 
Од 1 јануари 2014 година
Придонеси од плата ќе плаќаат управителите, извршните директори и членови на УО
Со измените во Законот за придонеси (91/2013), обврзници на придонесите од плата ќе бидат и управителите, извршните директори и членовите на управен одбор на трговско друштво кои не се во работен однос кај исплатувачот. Досега за овие лица се плаќаше само персонален данок на доход, а во иднина тие придонесите ќе ги плаќаат сами за себе (тоа нема да го прави исплатувачот - трговско друштво). Измената влеува во сила од 1 јануари 2014 година. Пречистен текст на Законот за Придонеси можете да најдете во делот Привилегирани содржини.  
Можности за забрзување на процедурата за издавање на електронски здравествени картички
ФЗО ја олеснува постапката за издавање на ЕЗК за поголема група осигуреници
Заради олеснување на постапката ФЗО го ревидира групното барање за ЕЗК (ГБК1). Подносителот на барањето гарантира за точноста на податоците што се наоѓаат во групното барање. Со тоа се избегнува прибирање и приложување на поединечни БК за секој осигуреник во групното барање. Фондот за здравствено осигурување на заинтересираните фирми (со над 20 вработени) ќе ги понуди постоечките податоци(име, име на родител, презиме) за нивните осигуреници од својата база на податоци по претходно официјално барање на фирмата во кое потребно е и да назначи овластено лице за контакт и да назначи дали обврзникот поднесува барање со скратена или регуларна постапка за издавање на ЕЗК.Пополнувањето на ГБК1 од страна на фирмите ќе се сведе на ревизија на добиените податоци и нивна корекција. Корекцијата на податоците се врши во подрачните служби на ФЗОМ со ЗО-1 образец за промена на податоци. Секое групно барање за ЕЗК задолжително е проследено со достава на електронски фајл и испечатена и верификувана листа на подносителите на барањето за ЕЗК. Начинот на пополнување на електронскиот фајл е опишан на web страната на Фондот.  повеќе ...
Два нови сегменти на котација во примена од 15 март 2013 година
Нови правила за котација на Македонската берза
Врз основа на последните измени на Законот за хартии од вредност и согласно со Правилата за котација ан Македонската берза покрај досегашните супер котација и берзанска котација се воведуваат: а) задолжителна котација и б) котација на мали акционерски друштва.Во задолжителната котација влегуваат АД кои ги исполнуваат следните услови: - номинален капитал од најмалку 1.000.000 евра, - 1% распространетост на акциите во јавноста - најмалку 50 акционери Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последните три години и истите задолжително ќе котираат во период од 5 години. Во котацијата на мали АД ќе влегуваат АД со капитал од најмалку 250.000 евра. Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последната година.   повеќе ...
Минималната плата за 2013 година останува непроменета
Дури на 16 март позната минималната плата за 2013 година
Висината на минималната НЕТО плата за 2013 година останува иста како и во 2012 година (8.050 денари). За одделите: •13-производство на текстил •14-производство на облека •15 производство на кожа и слични производи од кожа, за 2013 година минималната НЕТО плата изнесува 6.859 денари. 
Нови Правила за котација на Македонската берза
Два нови сегменти на котација во примена од 15 март 2013 година
Врз основа на последните измени на Законот за хартии од вредност и согласно со Правилата за котација ан Македонската берза покрај досегашните супер котација и берзанска котација се воведуваат: а) задолжителна котација и б) котација на мали акционерски друштва.Во задолжителната котација влегуваат АД кои ги исполнуваат следните услови: - номинален капитал од најмалку 1.000.000 евра, - 1% распространетост на акциите во јавноста - најмалку 50 акционери Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последните три години и истите задолжително ќе котираат во период од 5 години. Во котацијата на мали АД ќе влегуваат АД со капитал од најмалку 250.000 евра. Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последната година.  повеќе ...
Мечечната бруто плата за составувањето на МПИН-от за 2013 изнесува 30.595 денари
Податоци за пресметка на платите за 2013 година
Просечната месечна БРУТО плата која се користи како параметар за пресметки на платите за 2013 година изнесува 30.595 денари. Највисоката основица за пресметка на придонесите за 2013 г. изнесува (30.595 x 6= 183.570). Најниската основица за пресметка на придонесите за 2013 г. изнесува (30.595 x 50% = 15.298). Месечното лично ослободување изнесува 7.269 денари. 
До 31 декември 2013 година
Продолжува исплатата на намалени дневници за службено патување во странство
Согласно со измената на Уредбата за издатоците за службени патувања во странство, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 05/13, намалувањето (укинувањето) на дневниците за службено патување во странство продолжува до крајот на 2013 година. 
Чудно: Месечното Лично ослободување за ПДД за 2013 година е намалено за 2,7%
Годишното ЛО изнесува 87.228, а месечното 7.269 денари
Согласно со Објавата на министерот за финансии („Службен весник на РМ„ бр. 168/12), месечното лично ослободување за 2013 година изнесува 7.269 денари (за 2012 = 7.470) и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2013 година. Годишното лично ослободување изнесува 87.228 денари (за 2012 = 89.640).Со оглед дека ЛО ја намалува основицата за оданочување, јасно е дека со ваквиот потег, „на мала врата“ во 2013 година ќе се плаќа повисок персонален данок од плата. 
Од 16 МАРТ 2013 година - Со измени во Законот за трговските друштва
(ОВЛАСТЕНИТЕ) СМЕТКОВОДИТЕЛИ со обврска да ја потпишуваат Годишната сметка и ФИ
Важни: Со измена и дополнување на член 476 од ЗТД, почнувајќи од 16 март 2013 година: - годишната сметка и финансиските извештаи ги потпишуваат сметководителот, односно овластениот сметководител кој ги составил, при што го наведува датумот на нивното составување и потпишување и регистарскиот број под кој е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и - по потпишување на годишната сметка и финансиските извештаи од страна на сметководителот, односно овластениот сметководител, истите ги потпишува законскиот застапник на трговецот.  повеќе ...
Од 1 јануари 2013 година
Заокружување на пресметката во прометот и деловните книги на ЦЕЛ денар
Од 1 јануари 2013 година, најнискиот апоен на денарите во прометот со кој се заокружува крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги изнесува 1 денар. Ако при пресметувањето се појават износи коишто се во распон до еден денар, ќе се изврши заокружување така што износот до 49 дени ќе се занемарува, а износот од 50 до 99 дени ќе се заокружува на 1 денар. 
На 3 ноември 2012 година во 10 часот
Основачко Собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители
Основачкото Собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители ќе се одржи во Ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје со почеток во 10 часот на 3 ноември 2012 година (сабота). Учеството е можно со претходно пријавување. Деталите побарај ги на  повеќе ...
Од 1 октомври до 30 април наредната година
Забраната за продажба на алкохол за 2 часа порано - од 19 часот
Согласно со членот 24-а од Законот за трговија, за периодот од 1 октомври до 30 април наредната години продажбата на алкохол е забранета од 19 (наместо од 21) до 6 часот наредниот ден. 
На 24 јуни 2012 година
Собранието на РМ го донесе Законот за вршење на сметководствени работи
Собранието на РМ на 24 јули 2012 година го усвои Законот за вршење на сметководствени работи. Законот е објавен во Службен весник на РМ, бр. 95/12 и влезе во сила на 3 август 2012 година. Законот можете да го симнете на   повеќе ...
Од 1 јануари 2013 година
Нови правилза за категоризација на угостителските објекти
Во „Службен весник на РМ“, бр. 87.12 од 10 јули 2012 година е објавен Правилник за изменување на Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност (за хотели, мотели, пансиони и кампови). Измените на Правилникот можете да ги симнете на  повеќе ...
Од 1 јануари / 1 јули 2013 година
Задолжителна достава на ДДВ пријавите по електронски пат
Со дополнување на Закон за даночната постапка (84.12)даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, имаат обврска доставата на даночните пријави на данокот на додадена вредност и даночни биланси пропишани со Законот за данок на добивка да ја вршат по пат на пренос на податоци во ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА. Извршено е допрецизирање на одредбите на Законот во однос на можноста да се изврши инспекција во просториите на даночниот обврзник без негово претходно известување со цел да се обезбеди информација побарувана од странска даночна администрација како резултат на склучен договор меѓу двете земји согласно со препораките на ОЕЦД за транспарентност и размена на информации за даночни цели. Пречистениот текст на Законот за даночната постапка можете да го симнете во делот Привилегирани содржини. 
Од 1 јануари 2013 година
Пазарната вредност на недвижниот имот ќе ја проценуваат проценувачи вработени во ЕЛС
Со изменување на Законот за даноците на имот (84.12) се овозможува проценката односно утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот за целите на даноците на имот да ја врши лице - проценувач кое е вработено во единицата на локалната самоуправа. Пречистениот текст на Законот за даноците на имот можете да го симнете делот Привилегирани содржини.  
Општ Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството
Пречистен текст заклучно со Службен весник на РМ 81.2012
Пречистениот текст на Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството заклучно со Службен весник на РМ 81.2012 (со вклучено последното усогласување од 26 јуни 2012 година) можете да го симнете на  повеќе ...
Пред донесување на Закон за сметководители
Законот за вршење на сметководствени работи во собраниска процедура
Предлог Закон за вршење на сметководствени работи кој влезе во собраниска процедура можете да го симнете на   повеќе ...
Од 1 септември 2012 година
Стартува примената на задолжницата како инструмент за присилна наплата
Законот за задолжница е донесен и објавен во „Службен весник на РМ“ бр.59/12. Примената на задолжницата како нов инструмент за присилна наплата на побарувањата ќе стартува на 1 септември 2012 година. Истовремено со Законот за задолжница дополнет е и Законот за платен промет, во функција на примена на задолжницата во пракса. Пречистениот текст на Законот за платен примет е во делот Привилегирани содржини / Прописи ... Законот за задолжница можеш да го симнеш овде.   повеќе ...

 Работно време во угостителството

Објекти во угостителството
Работно време (час)
1)        Угостителски објектиза сместување
Хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови
од 00 до 24
Угостителски објекти за исхрана кои се во состав наобјектите за сместување
по 24 можатда даваат само угост. усл. за брза храна
2)        Угостителски објектиза исхрана
Угостителски објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги
од 07 до 24
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празн. денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од25 декември до 15 февруари
од 07 до 01 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 07 до 03 наредниот ден
Угостителски објекти за исхрана, без огледна видот, кои претставуваат една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми и жел. станици
од 00 до 24
3)        Други угостителски објекти
Угостителски објект – ноќен бар и кабаре
од 20 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празн. денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 20 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 20 до 06 наредниот ден
Угостителски објект – диско клуб
и диско клуб на отворен простор
од 19 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 19 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 19 до 06 наредниот ден
Угостителските објекти за брза храна (сендвичари) можат да работат до 01 часот во зимс. период, односно до 02 часот во летниот период, а во петок и сабота, спроти празн. денови и празн. денови до 05 часот
1 јуни до 31 авг. (летен период) / 1 септ. до 31 мај (зимски период)


 Најниска и највисока основица за пресметка на ПРИДОНЕСИ од ПЛАТА за 2015 година
 
ПЛАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА
Соопштение на ДЗС бр. 4.1.15.07 од 28.01.2015
Просечна месечна бруто плата
31.644
Н А Ј Н И С К А ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ
Најниска БРУТО основица (50% од МБП)
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
НЕТО Плата (пресметана од најниска бруто основица)
15.822
423
2.848
1.155
79
190
4.272
11.127
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
9.590
252
2.848
1.155
79
190
4.272
14.114
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА (за гранките 13, 14 и 15)
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
8.050
81
2.848
1.155
79
190
4.272
12.403

 Персонален данок на доход (пресметани стапки)
Преглед на пресметаните стапки на персонален данок за 2008...2014


 Казнена каматна стапка - Преглед

Д Е Н А Р И
Период
на примена
Реф. кам. стапка на НБРМ
Стапка на казнена камата меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казнена камата кога едното ли
це не е трговец (одн. е ф. лице)
(ред. бр. 2+8 п.п.)
Број и датум на одлука на НБРМ
1
2
3
4
5
01.02-30.06.'10
8,5%
18,5%
16,5%
8562 од 30.12.'09
01.07-31.12.'10
5%
15%
13%
4474 од 30.06.'10
01.01-30.06.'11
4%
14%
12%
2521 од 29.12.'10
01.07-31.12.'11
4%
14%
12%
5978 од 30.06.'11
01.01-30.06.'12
4%
14%
12%
9901 од 28.12.'11
01.07-31.12.'12
3,75%
13,75%
11,75%
5631 од 29.06.'12
01.01-30.06.'13
3,75%
13,75%
11,75%
10257 од 31.12.'12
01.07-31.12.'13

3,50%

13,50%

11,50%

23009 од 28.06.'13
01.01-30.06.'14
3,25% 13,25% 11,25%
40842 од 31.12.'13
01.07-31.12.'14
3,25% 13,25% 11,25%
21389 од 25.06.'14
01.01-30.06.'15
3,25% 13,25% 11,25%
40009 од 29.12.'14
С Т Р А Н С К А В А Л У Т А (ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА)
Период
на примена
Каматна стапка на
1 мес. Еурибор
Стапка на казнена камаа меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казне-на камата кога едното лице не е трговец (одн. е физ. лице)
(р. бр. 2+8 п.п.)
Лица на јавното право се лицата обврзани да постапуваат според постапката за јавни набавки (освен трговците)
1
2
3
4
01.02-30.06.'10
0,453%
10,453%
8,453%
01.07-31.12.'10
0,485%
10,485%
8,485%
01.01-30.06.'11
0,782%
10,782%
8,782%
01.07-31.12.'11
1,325%
11,325%
9,325%
01.01-30.06.'12
1,024%
11,024%
9,024%
01.07-31.12.'12
1,024%
10,373%
8,373%
01.01-30.06.'13
0,109%
10,109%
8,109%
01.07-31.12.'13
0,123%
10,123%
8,123%
01.01-30.06.'14
0,216%
10,216%
8,216%
01.07-31.12.'14
0,099%
10,099%
8,099%
01.01-30.06.'15
0,018%
10,018%
8,018%


 Проагенсов Аналитички СМЕТКОВЕН ПЛАН
Проагенсов Аналитички Сметковен план (најново издание)

 Прирачник за персонален данок на доход
Прирачник за персонален данок на доход(2013 година; 380 страни)

 ИНФОРМАТОР - најнoв број
Информатор бр. 2 (февруари 2015)

 Додаток - најнов број
Додаток бр. 1/2013 - Три даночни закони (редакциски пречистени текстови): (1) Закон за ДДВ; (2) Закон за данокот на добивка и (3) Закон за персоналниот данок на доход

 ИНФО-РЕГИСТАР - најново ажурирање
Инфо регистар 2014 (Измена бр. 9/14, ажурирана со 5 декември 2014 година)

Про Економија 2013

 Супер КНИЖАРА !