Linker 3DS
| Најава
 Претплатa 2015
Со кликнување на рекламата можеш да ја симнеш ПОНУДАТА за ПРЕТПЛАТА за 2015 година

 Про-фактура за Претплата за 2015
Од овде можеш да ја земеш Твојата про-фактура за Претплата за 2015


 Овде симни Претплатница 2015 (во word)

 „Про Агенс“ контакти
М-р Павле Гацов,
Д-р Рефика Муриќ,
Данијела Јаќимовиќ,
Ирена Николовска,
Официјален мејл на Про Агенс,

 Тековен курс на MKD
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
12/01/15
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.4977
САД
1
52.0593
БРИТАНИЈА
1
78.8533
ШВАЈЦАРИЈА
1
51.2054
ШВЕДСКА
1
6.4814
НОРВЕШКА
1
6.7875
ЈАПОНИЈА
1
0.4367
ДАНСКА
1
8.2666
КАНАДА
1
44.0433
АВСТРАЛИЈА
1
42.3947

 Менувачка (пазарна) курсна листа

Датум: 12.01.’15

Валута

Bid
/ Бара
во MKD

Ask
/ Нуди
во MKD

EUR (Евро)

61,30

61,60

USD (Ам. Долар)

50,00

53,00


 Основни каматни стапки на НБРМ

Каматни стапки
01.01.2015. - 30.06.2015 г.
Референтна каматна стапка на НБРМ
3,25%
Казнена камата
Д е н а р и
Стапка на казнена
камата (трговци)
13,25%
Стапка на казнена
камата (граѓани)
11,25%
В а л у т н а к л а у з у л а
Стапка на казнена
камата (трговци)
10,018
Стапка на казнена
камата (граѓани)
8,018
Основни каматни стапки
на Народна банка на РМ
Благајнички записи
3,25%


 1 Евро = ? Долари
1 Евро = ? Долари
Декември 02
1,02
Декември 03
1,24
Декември 04
1,36
Декември 05
1,20
Декември 06
1,32
Декември 07
1,46
Декември 08
1,40
Декември 09
1,43
Декември 10
1,34
Декември 11
1,29
Декември 12
1,31
Декември 13
1,36
Декември 14 1,21
Тековен курс 0,9243

 Берзанска цена на злато и нафта

Цената е во америк. долари

Злато (Gold)

1183,10

Нафта (Brent)

55,20

Нафта (Crude)

46,50


 Бруто домашен производ
БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД
1993
- 7,5%
1994
- 1,8%
1995
- 1,1%
1996
1,2%
1997
1,4%
1998
3,4%
1999
4,3%
2000
4,5%
2001
- 4,5%
2002
0,9%
2003
2,8%
2004
4,6%
2005
4,4%
2006
5,0%
2007
6,1%
2008
5,0%
2009
- 0,9%
2010
2,9%
2011
3,1%
2012
- 0,3%

 Курсна листа на 31.12.2013 г.
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
31/12/14
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.4814
САД
1
50.5604
БРИТАНИЈА
1
78.5906
ШВАЈЦАРИЈА
1
51.1152
ШВЕДСКА
1
6.4891
НОРВЕШКА
1
6.7995
ЈАПОНИЈА
1
0.4228
ДАНСКА
1
8.2596
КАНАДА
1
43.5051
АВСТРАЛИЈА
1
41.3237

 Мала статистика + Кратко и јасно

Програма на неработни денови за 2014 година
Програма на неработни денови за 2014 година  повеќе ...

Државни и верски празници во Македонија (2013)
Програма на неработни денови за 2013 година  повеќе ...

Вашата правна позиција во однос на овој веб сајт
На повеќе, погледај ги информациите за Вашиот правен однос со сопственикот на овој веб сајт   повеќе ...

Раст на индустриското производство во ЈУНИ 2013
Индустриското производство во ЈУНИ 2013 година, во однос на јуни 2012 бележи раст од 1,9%. За периодот јануари-јунил 2013, во однос на истиот период од 2012 година индустриското производство има пораст од 1,8%.  повеќе ...

Надворешно-трговска размена на Македонија за периодот јануари-јуни 2013 година
Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 2.000.720 илјади САД долари, а на увозот 3.186.065 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 62.8%. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 1.185.345 илјади САД долари.  повеќе ...

 
 Актуелно
Најнова Проагенсова алатка
Пресметка на ХОНОРАРИТЕ-МАРТ 2015
Финансиска алатка на Про агенс за пресметување на јавните давачки на надоместокот по ДОГОВОР НА ДЕЛО / АВТОРСКИ ДОГОВОР од МАРТ 2015 година. Алатката симни ја на   повеќе ...
Процент за МДБ за месец МАРТ 2015
Процентот за пресметување на аконтацијата на ДД за месец МАРТ 2015 година е негативен
Согласно со Соопштението на ДЗС број 4.1.15.27 од 07.04.2015 г. процентот за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за месец МАРТ 2015 година повторно е негативен и изнесува МИНУС 1,7%. Месечната аконтација за МАРТ 2015 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2014 година (АОП 41).   повеќе ...
Податоци за пресметка на платата
Март 2015 година
Податоците за пресметка на платите за МАРТ 2015 година се објавени во делот Привилегирани содржини / Инфо регистар / 2015  
Во Службен весник на РМ, бр. 44/2015 од 19 март 2015 година
Објавен Автентично толкување на Собранието на РМ во врска со Реинвестираната добивка
По истекот на сите рокови за предавање на Даночниот биланс и Годишните сметки, Собранието на РМ даде Автентично толкување во врска со примената на правото на реинвестирање на добивката за 2014 година. Според Толкувањето на Собранието, Даночните обврзници имаат право да користат реинвестирање на добивката за целите на намалување на даночната основа за 2014 година. Правилата за даночно и сметководствено известување се дадени во продолжение на Автентичното толкување кое може да го симнете на  повеќе ...
Според Дирекцијата за заштита на личните податоци
Фондот за ПИО нема право да бара копии од лични карти и изводи од трансакциски сметки
Деновиве бевме сведоци дека Фондот за ПИО бараше граѓаните при доставување на Пријавата за износот на примениот надоместок по основ на договор за дело и/или авторски договор или друг договор да доставуваат и копија на трансакциска сметка, копија од лична карта или лична карта на увид и копија од банкарски извод на примени средства. Дирекцијата за заштита на личните податоци во врска со ова испрати Укажување до Фондот за ПИОМ, според кое треба да го избришат делот „при поднесување на пријавата за договор за дело и/или авторски договор или друг вид договор, лицата е потребно да ја достава следната документација: копија од трансакциска сметка, копија од лична карта или лична карта на увид, копија од банкарски извод на примени средства“ од Известувањето за обврските на лицата кои остваруваат приходи врз основ на договор за дело, објавено на веб страната wwwњ.piom.com.mk, во рок од еден ден од приемот на Укажувањето. Во прилог е документот од Дирекцијата.  повеќе ...
УЈП насоки за пресметување и уплата на придонесите по договори
Нов МПИН-Клиентски софтвер, нови шифри (201 и 210) за ДОГОВОРИТЕ
На 30 јануари 2015 (петок) УЈП објави прилагоден Клиентски софтвер (МПИН) и нови шифри (201 и 210) во форма на НАСОКИ за пресметување и уплата на придонеси по основ на приходи од договори за дело, авторски договори и други договори. Насоките може да ги погледате овде  повеќе ...
Плата 2015
Податоци за пресметка на плата за Јануари 2015 година
Износ што се искажува во МПИН Максимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 6= 189.864) Минимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 50% = 15.822) Напомена: Стапките за пресметување на придонесите за плата не се непроменети во однос на 2014 година. Напомена: Личното ослободување за 2015 година изнесува 7.320 денари. 
Нови параметри за исплата на ПЛАТИТЕ во 2015 година
Месечното лично ослободување изнесува 7.320 денари
Месечното лично ослободување за пресметување на платите и пензиите за 2015 година изнесува 7.320 денари (на годишно ниво 87.840 денари). При составувањето на МПИН-от за јануари 2015 потребно е да се отвори нов пресметковен период и во полето на лично ослободување да се внесе новото месечно лично ослободување. Останатите параметри остануваат непроменети.  
Од 1 јануари 2015 година намалување на прагот на регистрација за ДДВ
Задолжителна регистрација на обврзници кои за 2014 година оствариле промет над 1 милион денари
Управата за Јавни Приходи известува дека намалениот праг на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари е во примена од 1 јануари 2015 година, согласно измените на Законот за данок на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр.130/14) и истиот се однесува над даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари. Тие имаат обврска до 15 јануари 2015 година да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ–01). Објавата на УЈП побарај ја на  повеќе ...
Закон за јавни набавки
Пречистен текст - ноември 2014
Пречистениот текст на Законот за јавни набавки со вклучените предлози од октомври 2014 година може да ги симнете на   повеќе ...
Ништо од намалувањето на стапката на придонесот за ПИО од 2015 година
Намалување на стапката на придонесот за ПИО од 2015 година нема да има
Намалувањето на стапката за придонесот за ПИО сепак нема да се примени од почетокот на 2015 година. Со Предлог Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување примената на пропишаното намалување на стапката за ПИО се одлага до месец јули 2018 година. За деталите види на  повеќе ...
Неработни денови во 2015 година
Програма за неработни денови во 2015 година
Програмата за неработни денови за 2015 година може да ја симнете на  повеќе ...
До 25 октомври - Обврска за имплементаторите на проекти
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ (ОБРАЗЕЦ ДДВ-ЕПФ)
Евиденцијата ДДВ-ЕПФ за првото календарско тримесечје (од 01.07.2014 до 30.09.2014) се доставува најдоцна до 25-ти Октомври 2014 година. Во насока на запазување на рокот за доставување на ДДВ-ЕПФ, УЈПги известува сите овластени лица за реализација на проекти финансирани со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен меѓу РМ и странски донатори и ИПА проекти, дека е потребно да пријават e-mail адреса за Проектот во УЈП - Регионалната дирекција Скопје со која ќе се регистрирааат во системот на е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk и да бидат во можност електронски да го доставуваат образецот ДДВ-ЕПФ.За детали види на  повеќе ...
Закон за ДДВ
Упатство за остварување на ДДВ ослободување за „странски“ проекти и ИПА фондови
Управата за јавни приходи на својата интернет страница објави НОВО УПАТСТВО за постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови. Упатството може да го симнете на повеќе ...   повеќе ...
Закон за финансиска дисциплина
УЈП со ново Упатство за примената на Законот за финансиска дисциплина
Управата за јавни приходи на својата интернет страница објави НОВО УПАТСТВО за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор. Главна цел на Упатството е информирање за активностите кои се преземаат од УЈП при неисполнување на паричните обврски меѓу економските оператори од приватниот сектор согласно Законот за финансиска дисциплина. Упатството може да го симнете на  повеќе ...
На 1 септември 2014
Собранието на РМ ги усвои најновите измени на Законот за ДДВ
Најновите измени и дополнувања на Законот за ДДВ се усвоени на 12-тата седница на СОбранието на РМ, одржана на 1 септември 2014 година. За дталите погледај на  повеќе ...
Фискални каси
Нови рокови за примена на интегриран систем на управување
Со последните измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на РМ„ бр. 115/14) се изврши одлагање на примената на интегрираниот автоматски систем на управување за дополнителни три месеци. Новите рокови се: - 1 мај 2014 година до 31 октомври 2014 година за даночни обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, даночни обврзници кои вршат угостителска дејност и за даночни обврзници кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензиски пумпи) и - 1 мај 2014 година до 31 јануари 2015 година за сите други даночни обврзници.  повеќе ...
Од 1 јануари 2015 година
Нов режим за надоместоците по основ на авторски и договор на дело
Од 1 јануари 2015 година, надоместоците по основ на авторски и договор на дело освен со персонален данок на доход ќе се оданочуваат и со двата водечки социјални придонеси (за ПИО и основно здравство). За деталите погледај на   повеќе ...
Од 1 мај до 30 септември продажбата на алкохол е забранета од 21 часот до 6 часот наутро
Летно поместување на забраната за продажба на алкохол
Потсетуваме дека од 1 мај заклучно со 30 септември, забраната за продажба на алкохолни пијалоци е поместена во периодот од 21 часот до 6 часот наутро. Во зимскиот период забраната започнува од 19 часот и трае до 6 часот наутро. И понатаму се применува забраната за продажба на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензинските станици и преку киосците во трговијата. 
Во Службен весник на РМ, бр. 27/14, во сила од 13.02.2014
Објавена најновата измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Со измената се пролонгира важењето на СТАРИТЕ уверенија за С/ОС на 48 месеци и се отвораат нови можности за стекнување на уверение. Со измената, најдоцна до 13 мај 2014 година: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б) Лицата кои до денот на влегување во сила на Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. Пречистениот текст на Законот можеш да го симнеш на  повеќе ...
На почетокот од 2014 година
Најнова Измена на Законот за персонален данок на доход–во делот на оданочувањето на игрите на среќа
Уште една измена на Законот за персоналниот данок на доход – во делот на оданочувањето на игрите на среќа. Сеуште незаживеаните новини во врска со оданочувањето на игрите на среќа – ИТНО СЕ МЕНУВААТ !!! После последното новелирање на Законот за персонален данок на доход, објавено во „Службен весник на РМ“, бр. 187/13 и во примена од 1.1.2014 година, Владата на РМ, на седницата одржана на 8.1.2014 година, изготви Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход, во скратена постапка, и го поднесе на усвојување до Собранието на РМ (на 82-та Седница закажана за 16 јануари 2014 година). Деталите побарај ги на  повеќе ...
Вредноста на бодот на државните службеници за 2014 година
До септември = 73,8 денари, од октомври = 77,5 денари
Согласно со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година (“Службен весник на РМ“ број 1/2014), вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година ќе биде зголемена занајавените 5%,односно ќе изнесува 77,5 денари. 
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014
Објавена најнова Уредба за канцелариско и архивски работење
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014 е објавена најновата Уредба за канцелариско и архивско работење 
Со задоцнување - во Службен весник на РМ бр. 1/2014
Објавена измена на Уредбата за странските дневници
И овој пат со задоцнување, наместо до крајот на 2013, во „Службен весник на РМ“, бр. 1 од 3 јануари 2014 година е објавена измена на Уредба за странските дневници, која влезе во сила со денот на објавувањето, според која дневниците за службени патувања во странство продолжуваат да се пресметуваат на истиот начин како и досега, до 31.12.2014 година, односно при сместување со/без доручек да се исплатува 35% од пропишаната дневница во Решението и да не се исплатува дневница при полу/полн пансион. 
Централниот Регистар усвои нова Тарифа (ценовник)
Доставата на Годишната сметка може да ве чини 1000 Евра (во зависност од рокот)
Централниот Регистар на РМ објави нова Тарифа за користење на неговите услуги. Тарифа која ги опфаќа и надоместоците за поднесување и обработка на годишната сметка за сите видови на субјекти можете да ја преземете од   повеќе ...
Во јануари 2014 - Уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Пролонгирање на важењето на уверенијата за С/ОС и нови можности за стекнување на уверение
На 82 седница на Собранието на РМ (16.01.2014) на дневен ред е уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи. Со предлогот: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат во рок од 90 дена од донесувањето на Предлог Законот да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б)Лицата кои до денот на влегување во сила на Предлог Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат во рок од 90 дена од влегувањето во сила на предлог Законот да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. 
Најава за измена на Законот за данокот на добивка во јануари 2014 година
Најава: Данок на дадени ПОЗАЈМИЦИ и Данок при исплата на дивиденда на домашни правни лица
Чуден предлг: За оданочив расход да се сметаат ненаплатените побарувања (КОИ НИКАКО НЕ СЕ РАСХОД) кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми, доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот. Кога ќе се изврши враќање на заемот кој бил оданочен, даночниот обврзник да може да користи ДАНОЧЕН КРЕДИТ. Се враќа решението со кое дивидендата се оданочува при исплатата и на домашно правно лице во моментот на нејзината исплата. Приходите од дивиденди нема да се оданочуваат ако се оданочени кај даночниот обврзник кој врши исплата на дивиденди. 
Актуелна референтна каматна стапка на НБРМ
Од 1 јануари 2014 година - референтната каматна стапка на НБРМ не е променета и изнесува 3,25%
Референтната стапка за утврдување на казнената камата не е променета од 1 јануари 2014 година наваму и изнесува 3,25%. Од 1 јануари 2014 ГОДИНА наваму, ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ во облигациони односи меѓу ПРАВНИ ЛИЦА стапката на казнена камата е 13,25%, а за облигационите односи во кои барем една од страните е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ стапката е 11,25%. Види ја Табелата со стапките на казнената камата за правни лица (во денари) од 01.02.2010 до 30.06.2015, на  повеќе ...

 Работно време во угостителството

Објекти во угостителството
Работно време (час)
1)        Угостителски објектиза сместување
Хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови
од 00 до 24
Угостителски објекти за исхрана кои се во состав наобјектите за сместување
по 24 можатда даваат само угост. усл. за брза храна
2)        Угостителски објектиза исхрана
Угостителски објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги
од 07 до 24
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празн. денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од25 декември до 15 февруари
од 07 до 01 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 07 до 03 наредниот ден
Угостителски објекти за исхрана, без огледна видот, кои претставуваат една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми и жел. станици
од 00 до 24
3)        Други угостителски објекти
Угостителски објект – ноќен бар и кабаре
од 20 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празн. денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 20 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 20 до 06 наредниот ден
Угостителски објект – диско клуб
и диско клуб на отворен простор
од 19 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 19 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 19 до 06 наредниот ден
Угостителските објекти за брза храна (сендвичари) можат да работат до 01 часот во зимс. период, односно до 02 часот во летниот период, а во петок и сабота, спроти празн. денови и празн. денови до 05 часот
1 јуни до 31 авг. (летен период) / 1 септ. до 31 мај (зимски период)


 Најниска и највисока основица за пресметка на ПРИДОНЕСИ од ПЛАТА за 2015 година
 
ПЛАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА
Соопштение на ДЗС бр. 4.1.15.07 од 28.01.2015
Просечна месечна бруто плата
31.644
Н А Ј Н И С К А ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ
Најниска БРУТО основица (50% од МБП)
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
НЕТО Плата (пресметана од најниска бруто основица)
15.822
423
2.848
1.155
79
190
4.272
11.127
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
9.590
252
2.848
1.155
79
190
4.272
14.114
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА (за гранките 13, 14 и 15)
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
8.050
81
2.848
1.155
79
190
4.272
12.403

 Персонален данок на доход (пресметани стапки)
Преглед на пресметаните стапки на персонален данок за 2008...2015


 Казнена каматна стапка - Преглед

Д Е Н А Р И
Период
на примена
Реф. кам. стапка на НБРМ
Стапка на казнена камата меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казнена камата кога едното ли
це не е трговец (одн. е ф. лице)
(ред. бр. 2+8 п.п.)
Број и датум на одлука на НБРМ
1
2
3
4
5
01.02-30.06.'10
8,5%
18,5%
16,5%
8562 од 30.12.'09
01.07-31.12.'10
5%
15%
13%
4474 од 30.06.'10
01.01-30.06.'11
4%
14%
12%
2521 од 29.12.'10
01.07-31.12.'11
4%
14%
12%
5978 од 30.06.'11
01.01-30.06.'12
4%
14%
12%
9901 од 28.12.'11
01.07-31.12.'12
3,75%
13,75%
11,75%
5631 од 29.06.'12
01.01-30.06.'13
3,75%
13,75%
11,75%
10257 од 31.12.'12
01.07-31.12.'13

3,50%

13,50%

11,50%

23009 од 28.06.'13
01.01-30.06.'14
3,25% 13,25% 11,25%
40842 од 31.12.'13
01.07-31.12.'14
3,25% 13,25% 11,25%
21389 од 25.06.'14
01.01-30.06.'15
3,25% 13,25% 11,25%
40009 од 29.12.'14
С Т Р А Н С К А В А Л У Т А (ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА)
Период
на примена
Каматна стапка на
1 мес. Еурибор
Стапка на казнена камаа меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казне-на камата кога едното лице не е трговец (одн. е физ. лице)
(р. бр. 2+8 п.п.)
Лица на јавното право се лицата обврзани да постапуваат според постапката за јавни набавки (освен трговците)
1
2
3
4
01.02-30.06.'10
0,453%
10,453%
8,453%
01.07-31.12.'10
0,485%
10,485%
8,485%
01.01-30.06.'11
0,782%
10,782%
8,782%
01.07-31.12.'11
1,325%
11,325%
9,325%
01.01-30.06.'12
1,024%
11,024%
9,024%
01.07-31.12.'12
1,024%
10,373%
8,373%
01.01-30.06.'13
0,109%
10,109%
8,109%
01.07-31.12.'13
0,123%
10,123%
8,123%
01.01-30.06.'14
0,216%
10,216%
8,216%
01.07-31.12.'14
0,099%
10,099%
8,099%
01.01-30.06.'15
0,018%
10,018%
8,018%


 Проагенсов Аналитички СМЕТКОВЕН ПЛАН
Проагенсов Аналитички Сметковен план (најново издание)

 Прирачник за персонален данок на доход
Прирачник за персонален данок на доход(2013 година; 380 страни)

 ИНФОРМАТОР - најнoв број
Информатор бр. 4 (април 2015)

 Додаток - најнов број
Додаток бр. 1/2013 - Три даночни закони (редакциски пречистени текстови): (1) Закон за ДДВ; (2) Закон за данокот на добивка и (3) Закон за персоналниот данок на доход

 ИНФО-РЕГИСТАР - најново ажурирање
Инфо регистар 2015 (Измена бр. 2/15, ажурирана со 03 април 2015 година)

Про Економија 2014

 Супер КНИЖАРА !