Kobe Bryant Shoes camisetas de futbol
Linker 3DS
| Најава
 Претплатa 2014
Со кликнување на рекламата можеш да ја симнеш ПОНУДАТА за ПРЕТПЛАТА за 2014 година

 Про-фактура за Претплата за 2014
Од овде можеш да ја земеш Твојата про-фактура за Претплата за 2014


 Овде симни Претплатница 2014 (во word)

 „Про Агенс“ контакти
М-р Павле Гацов,
Д-р Рефика Муриќ,
Данијела Јаќимовиќ,
Ирена Николовска,
Официјален мејл на Про Агенс,

 Тековен курс на MKD
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
29/03/14
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.7010
САД
1
44.8441
БРИТАНИЈА
1
74.5902
ШВАЈЦАРИЈА
1
50.6327
ШВЕДСКА
1
6.9085
НОРВЕШКА
1
7.4830
ЈАПОНИЈА
100
43.7906
ДАНСКА
1
8.2646
КАНАДА
1
40.6275
АВСТРАЛИЈА
1
41.4490

 Менувачка (пазарна) курсна листа

Датум: 05.05.’14

Валута

Bid
/ Бара
во MKD

Ask
/ Нуди
во MKD

EUR (Евро)

61,20

61,50

USD (Ам. Долар)

42,50

45,00


 Основни каматни стапки на НБРМ

Каматни стапки
01.07.2014. - 31.12.2014 г.
Референтна каматна стапка на НБРМ
3,25%
Казнена камата
Д е н а р и
Стапка на казнена
камата (трговци)
13,25%
Стапка на казнена
камата (граѓани)
11,25%
В а л у т н а к л а у з у л а
Стапка на казнена
камата (трговци)
10,099
Стапка на казнена
камата (граѓани)
8,099
Основни каматни стапки
на Народна банка на РМ
Благајнички записи
3,25%


 1 Евро = ? Долари
1 Евро = ? Долари
Декември 02
1,02
Декември 03
1,24
Декември 04
1,36
Декември 05
1,20
Декември 06
1,32
Декември 07
1,46
Декември 08
1,40
Декември 09
1,43
Декември 10
1,34
Декември 11
1,29
Декември 12
1,31
Декември 13
1,36
Тековен курс 1,3598

 Берзанска цена на злато и нафта

Цената е во америк. долари

Злато (Gold)

1335,0025

Нафта (Brent)

107,03

Нафта (Crude)

101,35


 Бруто домашен производ
БРУТО ДОМАШЕН ПРОИЗВОД
1993
- 7,5%
1994
- 1,8%
1995
- 1,1%
1996
1,2%
1997
1,4%
1998
3,4%
1999
4,3%
2000
4,5%
2001
- 4,5%
2002
0,9%
2003
2,8%
2004
4,6%
2005
4,4%
2006
5,0%
2007
6,1%
2008
5,0%
2009
- 0,9%
2010
2,9%
2011
3,1%
2012
- 0,3%

 Курсна листа на 31.12.2013 г.
З е м ј а
Важи
за
К. листа
од
31/12/13
ЕМУ (ЕВРО)
1
61.5113
САД
1
44.6284
БРИТАНИЈА
1
73.5429
ШВАЈЦАРИЈА
1
50.1764
ШВЕДСКА
1
6.8895
НОРВЕШКА
1
7.3006
ЈАПОНИЈА
100
42.4157
ДАНСКА
1
8.2452
КАНАДА
1
41.6630
АВСТРАЛИЈА
1
39.6336

 Мала статистика + Кратко и јасно

Програма на неработни денови за 2014 година
Програма на неработни денови за 2014 година  повеќе ...

Државни и верски празници во Македонија (2013)
Програма на неработни денови за 2013 година  повеќе ...

Државни и верски празници во Македонија (2012)
Програма на неработни денови за 2012 година  повеќе ...

Вашата правна позиција во однос на овој веб сајт
На повеќе, погледај ги информациите за Вашиот правен однос со сопственикот на овој веб сајт   повеќе ...

Раст на индустриското производство во ЈУНИ 2013
Индустриското производство во ЈУНИ 2013 година, во однос на јуни 2012 бележи раст од 1,9%. За периодот јануари-јунил 2013, во однос на истиот период од 2012 година индустриското производство има пораст од 1,8%.  повеќе ...

Надворешно-трговска размена на Македонија за периодот јануари-јуни 2013 година
Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 2.000.720 илјади САД долари, а на увозот 3.186.065 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 62.8%. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-јуни 2013 година, изнесува 1.185.345 илјади САД долари.  повеќе ...

 
 Актуелно
Летото - време за патување
Правни процедури за безбедно патување
Министерството за економија и Организацијата на потрошувачите на Македонија објавија Брошура за правата на граѓаните при организирани туристички патувања. Брошурата побарај ја на   повеќе ...
МДБ за месец ЈУНИ 2014
Процентот за пресметување на аконтацијата на ДД за месец ЈУНИ 2014 година е негативен
Согласно со Соопштението на ДЗС број 4.1.14.55 од 07.07.2014 год. процентот за пресметување на месечна аконтација на данокот на добивка за месец ЈУНИ 2014 година e негативен и изнесува - 0,6%. Месечната аконтација за ЈУНИ 2014 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2013 година (АОП 34).  
Од 1 мај до 30 септември продажбата на алкохол е забранета од 21 часот до 6 часот наутро
Летно поместување на забраната за продажба на алкохол
Потсетуваме дека од 1 мај заклучно со 30 септември, забраната за продажба на алкохолни пијалоци е поместена во периодот од 21 часот до 6 часот наутро. Во зимскиот период забраната започнува од 19 часот и трае до 6 часот наутро. И понатаму се применува забраната за продажба на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензинските станици и преку киосците во трговијата. 
Најновата измена на Законот за вршење на сметководствени работи е во сила од 13 февруари 2014 г.
Течат роковите за поднесување на Барањата до Министерството за финансии
Министерството за финансии на својата интернет страница објави: а) Известување за поднесување на барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител, б) Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и в) Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи Деталите побарај ги на  повеќе ...
Во Службен весник на РМ, бр. 27/14, во сила од 13.02.2014
Објавена најновата измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Со измената се пролонгира важењето на СТАРИТЕ уверенија за С/ОС на 48 месеци и се отвораат нови можности за стекнување на уверение. Со измената, најдоцна до 13 мај 2014 година: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б) Лицата кои до денот на влегување во сила на Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. Пречистениот текст на Законот можеш да го симнеш на  повеќе ...
Нефункционалност на e-tax на УЈП 24 јануари 2014 година
Можност за поднесување на ДДВ пријавите и во понеделник, 27 јануари 2014 година
Согласно со известувањето на Управата за јавни приходи, рокот за поднесување на ДДВ-пријавите е 25 јануари, а бидејќи последниот рок паѓа во сабота (неработен ден), согласно Законот за општа управна постапка, даночните обврзници своите ДДВ-пријави ќе можат да ги поднесат и на 27 јануари 2014 година (понеделник), како прв работен ден. Соопштението на УЈП можеш да го видиш на  повеќе ...
Годишна сметка
Известување на централниот регистар за начините на поднесување на Годишната сметка за 2013 година
Известувањето на Централниот регистар во врска со поднесувањето на Годишната сметка за 2013 година може да го преземете на   повеќе ...
На почетокот од 2014 година
Најнова Измена на Законот за персонален данок на доход–во делот на оданочувањето на игрите на среќа
Уште една измена на Законот за персоналниот данок на доход – во делот на оданочувањето на игрите на среќа. Сеуште незаживеаните новини во врска со оданочувањето на игрите на среќа – ИТНО СЕ МЕНУВААТ !!! После последното новелирање на Законот за персонален данок на доход, објавено во „Службен весник на РМ“, бр. 187/13 и во примена од 1.1.2014 година, Владата на РМ, на седницата одржана на 8.1.2014 година, изготви Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход, во скратена постапка, и го поднесе на усвојување до Собранието на РМ (на 82-та Седница закажана за 16 јануари 2014 година). Деталите побарај ги на  повеќе ...
Вредноста на бодот на државните службеници за 2014 година
До септември = 73,8 денари, од октомври = 77,5 денари
Согласно со Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2014 година (“Службен весник на РМ“ број 1/2014), вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари, а за периодот од 01.10.2014 година до 31.12.2014 година ќе биде зголемена занајавените 5%,односно ќе изнесува 77,5 денари. 
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014
Објавена најнова Уредба за канцелариско и архивски работење
Во Службен весник на РМ, бр. 1/2014 е објавена најновата Уредба за канцелариско и архивско работење 
Со задоцнување - во Службен весник на РМ бр. 1/2014
Објавена измена на Уредбата за странските дневници
И овој пат со задоцнување, наместо до крајот на 2013, во „Службен весник на РМ“, бр. 1 од 3 јануари 2014 година е објавена измена на Уредба за странските дневници, која влезе во сила со денот на објавувањето, според која дневниците за службени патувања во странство продолжуваат да се пресметуваат на истиот начин како и досега, до 31.12.2014 година, односно при сместување со/без доручек да се исплатува 35% од пропишаната дневница во Решението и да не се исплатува дневница при полу/полн пансион. 
Централниот Регистар усвои нова Тарифа (ценовник)
Доставата на Годишната сметка може да ве чини 1000 Евра (во зависност од рокот)
Централниот Регистар на РМ објави нова Тарифа за користење на неговите услуги. Тарифа која ги опфаќа и надоместоците за поднесување и обработка на годишната сметка за сите видови на субјекти можете да ја преземете од   повеќе ...
Во јануари 2014 - Уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи
Пролонгирање на важењето на уверенијата за С/ОС и нови можности за стекнување на уверение
На 82 седница на Собранието на РМ (16.01.2014) на дневен ред е уште една измена на Законот за вршење на сметководствени работи. Со предлогот: а) Лицата кои навреме не поднеле барање за добивање на Уверение согласно Законот за вршење на сметководствени работи, ќе можат во рок од 90 дена од донесувањето на Предлог Законот да поднесат ново барање за добивање на Уверение за сметководител/овластен сметководител; б)Лицата кои до денот на влегување во сила на Предлог Законот ги исполниле условите за добивање лиценца со трајна важност ќе можат во рок од 90 дена од влегувањето во сила на предлог Законот да поднесат барање до Министерство за финансии за добивање Уверение со трајна важност; в) Важноста на Уверенијата за сметководител и овластен сметководител се продолжуваат од 24 месеци од денот на издавањето на 48 месеци од денот на издавањето; г) Првиот испит за стекнување на лиценца за Уверение за сметководител/овластен сметководител ќе се спроведе во рок од 9 месеци од денот на изборот на Управниот одбор на институтот; д) Регистарот на сметководители и овластени сметководители ќе се воспостави во рок од 4 месеци од изборот на Управниот одбор на ИСОС. 
Најава за измена на Законот за данокот на добивка во јануари 2014 година
Најава: Данок на дадени ПОЗАЈМИЦИ и Данок при исплата на дивиденда на домашни правни лица
Чуден предлг: За оданочив расход да се сметаат ненаплатените побарувања (КОИ НИКАКО НЕ СЕ РАСХОД) кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми, доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот. Кога ќе се изврши враќање на заемот кој бил оданочен, даночниот обврзник да може да користи ДАНОЧЕН КРЕДИТ. Се враќа решението со кое дивидендата се оданочува при исплатата и на домашно правно лице во моментот на нејзината исплата. Приходите од дивиденди нема да се оданочуваат ако се оданочени кај даночниот обврзник кој врши исплата на дивиденди. 
Од јануари 2014 година
Самооданочување и електронско поднесување на ПДД-ДБ за трговците поединци и вршителите на дејност
Со новите измени во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 187/13), трговците-поединци и самостојните вршители на дејност (нотари, адвокати, стоматолози, занаетчии, сметководители, уметници и др.) преоѓаат на режим на самооданочување за персоналниот данок на доход.Аконтациите на данокот се плаќа ќе се плаќаат до 15-ти во тековниот за претходниот месец, во износ од 1/12 (една дванаесттина) од пресметаниот данок во Годишниот даночен биланс (ПДД-ДБ). ВАЖНО: Аконтацијата на персоналниот данок за месец јануари 2014 година треба да се плати во висина на платената аконтација за месец декември 2013 година. Задолжителното електронско поднесување на Образецот Б и ПДД-ДБ за 2013 година се поднесува по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 март 2014 година. 
Задолжително поднесување на Годишните извештаи за персонален данок за 2013 во електронска форма
Скратени роокови за поднесување на Годишните извештаи за ПДД
Со последните измени во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 187/13), даночните обврзници Исплатувачи на приходи на граѓани имаат обврска Годишните извештаи - образец ПДД-ГИ, ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД/ГИ-ЗП задолжително да ги поднесуваат по електронски пат преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk, во ПОКРАТОК РОК - најдоцна до 31 јануари 2014 година. И вршителите на самостојна дејност (трговци-поединци) кои составуваат ПДД-ДБ тоа мора да го направат во електронска форма. Исто така, скратен е рокот за издавање на Збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси за 2013 година. Новиот краен рок (наместо 15 февруари) е 15 јануари 2014 година. 
Нови параметри за исплата на ПЛАТИТЕ во 2014 година
Месечното лично ослободување изнесува 7.276 денари
Месечното лично ослободување за пресметување на платите и пензиите за 2014 година изнесува 7.276 денари (на годишно ниво 87.315 денари). При составувањето на МПИО-от за јануари 2014 потребно е да се отвори нов пресметковен период и во полето на лично ослободување да се внесе новото месечно лично ослободување. Останатите параметри остануваат непроменети. 
Ново намалување на референтната каматна стапка за периодот јануари - јуни 2014 година
Од 1 јануари до 30 јуни 2014 година - референтната каматна стапка на НБРМ = 3,25%
Референтната стапка за утврдување на казнената камата за периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2014 година е намалена на 3,25% (40842 од 31.12.2013). ЗА ПЕРИОДОТ 1 ЈАНУАРИ - 30 ЈУНИ 2014 ГОДИНА, ЗА ДОЛГ ВО ДЕНАРИ во облигациони односи меѓу ПРАВНИ ЛИЦА стапката на казнена камата е 13,25% (за долг во ЕВРА = 10,216%), а за облигационите односи во кои барем една од страните е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ стапката е 11,25% (за долг во ЕВРА = 8,216%). Види ја Табелата со стапките на казнената камата за правни лица (во денари) од 01.02.2010 до 30.06.2014, на  повеќе ...
Правото на покачување на платите за ДЕКЕМВРИ 2013 изнесува 0,15.
Процентот за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2013 изнесува 1,3%
Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари - декември 2013 во однос на просекот за 2012 година изнесува 1,3%. Овој процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец ДЕКЕМВРИ 2013. Се плаќа најдоцна до 15 јануари 2014 од основицата утврдена во Годишниот ДБ за 2012 година. Правото на покачување на платите за истиот месец за субјектите што го применуваат Законот за исплата на плати во РМ изнесува 0,15%.  

 Кратки вести
Во Службен весник на РМ, бр. 106/2013 објавен
Правилник за нормираното кало, ... за даночни цели со примена од 2014 година
Согласно со членот 11 став 1 точка 16 од Законот за данокот на добивка, не се оданочуваат трошоците по основ на кало, растур, крш и расипување - до нивото на нормираните износи утврдени за соодветната гранка. Исто така не се оданочуваат ваквите трошоци што се настанале како резултат на вонреден настан или виша сила. Ставот 2 од членот 11 од Законот за данокот на добивка го номинира министерот за финансии да ги пропише за секоја соодветна гранка за даночни цели нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи. Императивната одредба од членот 11 став 2 на ЗДД со која нормирањето на калото, ... за секоја соодветна гранка му беше препуштена на министерот за финансии конечно е во функција, но со одложена примена од 1 јануари 2014 година, согласно со НОВИОТ Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделени призводи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели објавен во „Службен весник на РМ“, бр. 106/2013 од 29 јули 2013 година. Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделени призводи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели можете да го симнете во Привилегираните содржини. За деталите прочитајте во Информатор бр. 8/2013 година. 
Уставниот суд укина одредба од Законот за вршење на сметководствени работи
Бришењето од регистарот на Институтот на сметководители (ИСОС) ќе се врши на уставен начин
Уставниот суд на Република Македонија ГО УКИНА членот 30 став 1 точка 5 од Законот за вршење на сметководствени работи. Формулацијата на оспорената законска одредба, го повредува уставното начело на презумпција на невиност, бидејќи доведува до тоа лицето да се смета за виновно пред неговата вина да биде утврдена со правосилна судска одлука, со тоа што овозможува лицето да биде „казнето“, односно да трпи последица за сторување на недефинирано дело и недефинирана казна, и тоа автоматски по сила на закон, а не со правосилна судска одлука. Oд оспорениот член 30 став 1 точка 5 од Законот произлегува дека законодавецот предвидел Институтот да го брише сметководителот, односно овластениот сметководител од соодветниот регистар, доколку е осуден со правосилна судска пресуда во врска со работењето. За деталите види Информатор бр. 8/2013 
Од 1 јануари 2014 година
Придонеси од плата ќе плаќаат управителите, извршните директори и членови на УО
Со измените во Законот за придонеси (91/2013), обврзници на придонесите од плата ќе бидат и управителите, извршните директори и членовите на управен одбор на трговско друштво кои не се во работен однос кај исплатувачот. Досега за овие лица се плаќаше само персонален данок на доход, а во иднина тие придонесите ќе ги плаќаат сами за себе (тоа нема да го прави исплатувачот - трговско друштво). Измената влеува во сила од 1 јануари 2014 година. Пречистен текст на Законот за Придонеси можете да најдете во делот Привилегирани содржини.  
Можности за забрзување на процедурата за издавање на електронски здравествени картички
ФЗО ја олеснува постапката за издавање на ЕЗК за поголема група осигуреници
Заради олеснување на постапката ФЗО го ревидира групното барање за ЕЗК (ГБК1). Подносителот на барањето гарантира за точноста на податоците што се наоѓаат во групното барање. Со тоа се избегнува прибирање и приложување на поединечни БК за секој осигуреник во групното барање. Фондот за здравствено осигурување на заинтересираните фирми (со над 20 вработени) ќе ги понуди постоечките податоци(име, име на родител, презиме) за нивните осигуреници од својата база на податоци по претходно официјално барање на фирмата во кое потребно е и да назначи овластено лице за контакт и да назначи дали обврзникот поднесува барање со скратена или регуларна постапка за издавање на ЕЗК.Пополнувањето на ГБК1 од страна на фирмите ќе се сведе на ревизија на добиените податоци и нивна корекција. Корекцијата на податоците се врши во подрачните служби на ФЗОМ со ЗО-1 образец за промена на податоци. Секое групно барање за ЕЗК задолжително е проследено со достава на електронски фајл и испечатена и верификувана листа на подносителите на барањето за ЕЗК. Начинот на пополнување на електронскиот фајл е опишан на web страната на Фондот.  повеќе ...
Два нови сегменти на котација во примена од 15 март 2013 година
Нови правила за котација на Македонската берза
Врз основа на последните измени на Законот за хартии од вредност и согласно со Правилата за котација ан Македонската берза покрај досегашните супер котација и берзанска котација се воведуваат: а) задолжителна котација и б) котација на мали акционерски друштва.Во задолжителната котација влегуваат АД кои ги исполнуваат следните услови: - номинален капитал од најмалку 1.000.000 евра, - 1% распространетост на акциите во јавноста - најмалку 50 акционери Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последните три години и истите задолжително ќе котираат во период од 5 години. Во котацијата на мали АД ќе влегуваат АД со капитал од најмалку 250.000 евра. Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последната година.   повеќе ...
Минималната плата за 2013 година останува непроменета
Дури на 16 март позната минималната плата за 2013 година
Висината на минималната НЕТО плата за 2013 година останува иста како и во 2012 година (8.050 денари). За одделите: •13-производство на текстил •14-производство на облека •15 производство на кожа и слични производи од кожа, за 2013 година минималната НЕТО плата изнесува 6.859 денари. 
Нови Правила за котација на Македонската берза
Два нови сегменти на котација во примена од 15 март 2013 година
Врз основа на последните измени на Законот за хартии од вредност и согласно со Правилата за котација ан Македонската берза покрај досегашните супер котација и берзанска котација се воведуваат: а) задолжителна котација и б) котација на мали акционерски друштва.Во задолжителната котација влегуваат АД кои ги исполнуваат следните услови: - номинален капитал од најмалку 1.000.000 евра, - 1% распространетост на акциите во јавноста - најмалку 50 акционери Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последните три години и истите задолжително ќе котираат во период од 5 години. Во котацијата на мали АД ќе влегуваат АД со капитал од најмалку 250.000 евра. Овие АД ќе треба да поднесат финансиски извештаи за последната година.  повеќе ...
Мечечната бруто плата за составувањето на МПИН-от за 2013 изнесува 30.595 денари
Податоци за пресметка на платите за 2013 година
Просечната месечна БРУТО плата која се користи како параметар за пресметки на платите за 2013 година изнесува 30.595 денари. Највисоката основица за пресметка на придонесите за 2013 г. изнесува (30.595 x 6= 183.570). Најниската основица за пресметка на придонесите за 2013 г. изнесува (30.595 x 50% = 15.298). Месечното лично ослободување изнесува 7.269 денари. 
До 31 декември 2013 година
Продолжува исплатата на намалени дневници за службено патување во странство
Согласно со измената на Уредбата за издатоците за службени патувања во странство, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 05/13, намалувањето (укинувањето) на дневниците за службено патување во странство продолжува до крајот на 2013 година. 
Чудно: Месечното Лично ослободување за ПДД за 2013 година е намалено за 2,7%
Годишното ЛО изнесува 87.228, а месечното 7.269 денари
Согласно со Објавата на министерот за финансии („Службен весник на РМ„ бр. 168/12), месечното лично ослободување за 2013 година изнесува 7.269 денари (за 2012 = 7.470) и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2013 година. Годишното лично ослободување изнесува 87.228 денари (за 2012 = 89.640).Со оглед дека ЛО ја намалува основицата за оданочување, јасно е дека со ваквиот потег, „на мала врата“ во 2013 година ќе се плаќа повисок персонален данок од плата. 
Од 16 МАРТ 2013 година - Со измени во Законот за трговските друштва
(ОВЛАСТЕНИТЕ) СМЕТКОВОДИТЕЛИ со обврска да ја потпишуваат Годишната сметка и ФИ
Важни: Со измена и дополнување на член 476 од ЗТД, почнувајќи од 16 март 2013 година: - годишната сметка и финансиските извештаи ги потпишуваат сметководителот, односно овластениот сметководител кој ги составил, при што го наведува датумот на нивното составување и потпишување и регистарскиот број под кој е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и - по потпишување на годишната сметка и финансиските извештаи од страна на сметководителот, односно овластениот сметководител, истите ги потпишува законскиот застапник на трговецот.  повеќе ...
Од 1 јануари 2013 година
Заокружување на пресметката во прометот и деловните книги на ЦЕЛ денар
Од 1 јануари 2013 година, најнискиот апоен на денарите во прометот со кој се заокружува крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги изнесува 1 денар. Ако при пресметувањето се појават износи коишто се во распон до еден денар, ќе се изврши заокружување така што износот до 49 дени ќе се занемарува, а износот од 50 до 99 дени ќе се заокружува на 1 денар. 
На 3 ноември 2012 година во 10 часот
Основачко Собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители
Основачкото Собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители ќе се одржи во Ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје со почеток во 10 часот на 3 ноември 2012 година (сабота). Учеството е можно со претходно пријавување. Деталите побарај ги на  повеќе ...
Од 1 октомври до 30 април наредната година
Забраната за продажба на алкохол за 2 часа порано - од 19 часот
Согласно со членот 24-а од Законот за трговија, за периодот од 1 октомври до 30 април наредната години продажбата на алкохол е забранета од 19 (наместо од 21) до 6 часот наредниот ден. 
На 24 јуни 2012 година
Собранието на РМ го донесе Законот за вршење на сметководствени работи
Собранието на РМ на 24 јули 2012 година го усвои Законот за вршење на сметководствени работи. Законот е објавен во Службен весник на РМ, бр. 95/12 и влезе во сила на 3 август 2012 година. Законот можете да го симнете на   повеќе ...
Од 1 јануари 2013 година
Нови правилза за категоризација на угостителските објекти
Во „Службен весник на РМ“, бр. 87.12 од 10 јули 2012 година е објавен Правилник за изменување на Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност (за хотели, мотели, пансиони и кампови). Измените на Правилникот можете да ги симнете на  повеќе ...
Од 1 јануари / 1 јули 2013 година
Задолжителна достава на ДДВ пријавите по електронски пат
Со дополнување на Закон за даночната постапка (84.12)даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, имаат обврска доставата на даночните пријави на данокот на додадена вредност и даночни биланси пропишани со Законот за данок на добивка да ја вршат по пат на пренос на податоци во ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА. Извршено е допрецизирање на одредбите на Законот во однос на можноста да се изврши инспекција во просториите на даночниот обврзник без негово претходно известување со цел да се обезбеди информација побарувана од странска даночна администрација како резултат на склучен договор меѓу двете земји согласно со препораките на ОЕЦД за транспарентност и размена на информации за даночни цели. Пречистениот текст на Законот за даночната постапка можете да го симнете во делот Привилегирани содржини. 
Од 1 јануари 2013 година
Пазарната вредност на недвижниот имот ќе ја проценуваат проценувачи вработени во ЕЛС
Со изменување на Законот за даноците на имот (84.12) се овозможува проценката односно утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот за целите на даноците на имот да ја врши лице - проценувач кое е вработено во единицата на локалната самоуправа. Пречистениот текст на Законот за даноците на имот можете да го симнете делот Привилегирани содржини.  
Општ Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството
Пречистен текст заклучно со Службен весник на РМ 81.2012
Пречистениот текст на Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството заклучно со Службен весник на РМ 81.2012 (со вклучено последното усогласување од 26 јуни 2012 година) можете да го симнете на  повеќе ...
Пред донесување на Закон за сметководители
Законот за вршење на сметководствени работи во собраниска процедура
Предлог Закон за вршење на сметководствени работи кој влезе во собраниска процедура можете да го симнете на   повеќе ...
Од 1 септември 2012 година
Стартува примената на задолжницата како инструмент за присилна наплата
Законот за задолжница е донесен и објавен во „Службен весник на РМ“ бр.59/12. Примената на задолжницата како нов инструмент за присилна наплата на побарувањата ќе стартува на 1 септември 2012 година. Истовремено со Законот за задолжница дополнет е и Законот за платен промет, во функција на примена на задолжницата во пракса. Пречистениот текст на Законот за платен примет е во делот Привилегирани содржини / Прописи ... Законот за задолжница можеш да го симнеш овде.   повеќе ...
Поради нерегистрирање на Заедница на сопственици на станови - од 1 април 2012 година
Инспекторот за домување ќе определува управител на станбените згради
1 април 2012 година е последен рок за регистрирање на Заедница на сопственици на станови согласно со последните измени на Законот за домување. Сопствениците на станови во станбени згради со повеќе од двајца сопственици или повеќе од осум станови се должни до 1 април 2012 година да определат управител, односно да регистрираат заедница на ссопственици на станови. Документите за регистрација: Одлука за формирање заедница на станари, Одлука за донесување на статут, Статут на заедницата на станари, Одлука за избор на претседател, План за одржување на станбената зграда, Договор за заемни односи меѓу сопствениците на посебните делови на зградата, Куќен ред согласно Правилникот и стандардите за домување и Записник од конститутивниот состанок на собирот на сопственици, може да се најдат на интернет страната на Министерството за транспорт и врски. Цената на регистрација изнесува околу 2.500 денари. По истекот на овој рок по барање на овластениот инспектор за домување, управителот ќе биде определен од страна на судот во вонпарнична постапка. 
Од 29 февруари 2012 година, со измена на Законот за здравственото осигурување
Боледувањето до 30 дена ќе паѓа на товар на работодавачот
Неколку нови решенија се внесени во системот на здравственото осигурување преку измени на Законот за здравственото осигурување, објавен во "Службен весник на РМ", бр. 26/12, кој влезе во сила од 29 феруари 2012 година (освен чл. 13, чија примена треба да започне на 01.01.2013 година). Новините директно се рефлектираат врз работните односи во следната насока: 1. Надоместокот на плата за првите 30 ДЕНА спреченост за работа го утврдува и исплатува работодавачот од своите средства, а над 30 дена Фондот (ФЗО). 2. ПО ИСКЛУЧОК ОД ТОЧКАТА 1, во случај кога привремената спреченост за работа поради повреда на работа настанала како ПОСЛЕДИЦА од необезбедување на мерките утврдени со прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа од страна на работодавачот, НАДОМЕСТОКОТ НА ПЛАТА ЗА ЦЕЛИОТ ПЕРИОД НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ НА РАБОТА ПАЃА НА ТОВАР НА РАБОТОДАВАЧОТ. Двете нови решенија се однесуваат на членот 18 од Законот за здравственото осигурување. Со првото, се зголемува времетраењето на боледувањето на товар на работодавачот: од 21 ден на 30 дена (член 18 став 1 од ЗЗО). Второто решение, кое предвидува исклучок во однос на првото решение, предвидува надоместокот на плата за боледување да се исплатува на товар на работодавачот за целиот период на траењето, доколку боледувањето е предизвикано поради повреда на работа како последица од необезбедување на мерките утврдени со прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа од страна на работодавачот.  повеќе ...
Измените на ЗРО доаѓаат во бранови.
Надоместокот за боледување на товар на фирмите до 30 дена
По само десетина дена од последната измена на Закон за работните односи, во Собранието на РМ на дневен ред е прво читање на уште понова верзија на Законот за работните односи. Се предлага работодавачот да исплаќа надоместок на платата и во случаите на неспособност на работникот за работа поради негова болест или повреди до 30 дена (наместо 21 дена). Се предвидува надоместокот, во случај на неспособност на работникот за работа поради повреди настанати заради необезбедување на мерките утврдени со прописите од областа на безбедност и здравје при работа од страна на работодавачот, работодавачот да исплаќа надоместок на плата и над 30 дена, врз основа на записник од органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот. Во записникот од извршениот увид кај работодавачот инспекторот на трудот е должен да наведе дали конкретната повреда е поради непреземање мерки за безбедност и здравје при работа од страна на работодавачот. Примерок од записникот инспекторот на трудот доставува и до Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Се предлага, согласно со член 15 од Законот за агенциите за привремени вработувања, законска обврска за преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа за привремените агенциски работници кои се отстапуваат на работодавачот корисник да биде на работодавачот корисник, кој ги обезбедува и средствата за плати и придонеси од плата за овие работници на Агенцијата за привремени вработувања. 
Од јануари 2012 - Дражавните службеници со пониска вредност на бодот
Но избраните и именуваните лица со повисоки плати
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2012 год. изнесува 73,8 денари (до декември 2011 година вредноста на бодот изнесуваше 73,85 денари) и ќе се применува со исплата на платата за јануари 2012 г. („Сл. весник на РМ“ бр. 14/2012) Согласно со членот 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица („Службен весник на РМ“ бр.97/10) основица за пресметување на платата и други надоместоци на избрани и именувани лица на Републиката за 2012 год. е зголемена и изнесува 25.726 (важи за пресметка на платата од јануари 2012 година). 
Годишна сметка 2011
Уште еден НОВ образец
Во Сл. весник на РМ бр. 13/2012 е објавен уште еден НОВ образец за Годишната сметка за 2011 година - овој пат НОВ е Рекапитуларот "СПД". 
И во 2012 година
Ќе се исплатуваат намалени дневници за службено патување во странство
Во "Службен весник на РМ", бр. 12 од 26.1.2012 година е објавена измена на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци, која влезе во сила на 27.1.2012 година. Измената се однесува на пролонгирање на рокот на примената на намалени / укинати дневници за службени патувања во странство, до крајот на 2012 година. Со претходната измена на Уредбата, од 21.6.2010 година се намалија и укинаа дневниците за службени патувања во странство (од 50% на 35% од пропишаната висина на дневниците во Решението за сместување со/без доручек, односно од 20% на 0 при полу/полн пансион), но рокот на важење на овие изменети членови беше ограничен - до 31.12.2011 година, така што во јануари 2012 година настана правен вакуум поради кој статусот на дневниците беше нерешен, без постоење на одредба која би го уредувала истиот.  
За субјектите со блокирани сметки
Продолжена можноста за плаќање сo пресметка
Согласно со членот 25 став 1 на Законот за платниот промет, учесникот во платниот промет не може да врши плаќање со пресметка доколку има блокирана трансакциска сметка. Примената на оваа одредба е пет пати одложувана, а последен пат со измената (11/12) на Законот, во сила од 24.1.2012 година, со што примената на забраната е одложено до 1.1.2014 година. Според оваа одредба од 1.1.2014 година, учесниците во платниот промет, кои имаат блокирана трансакциска сметка, нема можат да врсат плаќање со пресметка (компензација, цесија, асигнација, преотстапување на долг/побарување и сл.).  
Со платата за јануари 2012 година
Променет концепт за пресметување на платата
Новиот СЕТ на прописи со кои се уредува исплатата на платите почнувајќи од платата за месец јануари 2012 година, ВО ЦЕЛОСТ ГО МЕНУВА КОНЦЕПТОТ на пресметка на платите (како во приватниот така и во јавниот сектор). Од овој месец се ЗБОГУВАМЕ со долгодишната пракса на користење на Гранските основици и преоѓаме на концептот на ДОГОВОРЕНА ПЛАТА, но не пониска од МИНИМАЛНАТА ПЛАТА.Минималната плата за 2012 година изнесува 8.050 денари, но за голем број на субјекти оваа плата ќе изнесува 6.263 денари.Но ВНИМАВАЈТЕ, Минималната плата ќе БИДЕ основ за утврдување на ОСНОВНАТА ПЛАТА (која се добива со користење на КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА СЛОЖЕНОСТ од Колективните договори). Секако во ИГРА се и НАЈНИСКАТА и НАЈВИСОКАТА ОСНОВИЦА (сега променета) за пресметување на ПРИДОНЕСИТЕ ОД ПЛАТА.  
Уште една корисна алатка за Претплатниците на Про агенс
Калкулатор за пресметка на БРУТО / Нето плата за 2012 година
Како и секоја година и оваа, за своите претплатници, поставивме Калкулатор за пресметка на БРУТО / Нето плата за 2012 година. Алатка е поставена во делот Привилегирани содржини / Финансиски калкулатор 
Пресметка на платата од јануари 2012
Нов клиентски софтвер МПИН
За да можете да ја поднесете пресметката за плата за Јануари 2012 година, задолжително преземете ја новата верзија на клиентски софтвер (образец МПИН) преку веб страницата на УЈП. За деталите види на  повеќе ...
Заклучок на Владата на РМ
Штедење во јавниот сектор
Владата на Република Македонија, имајќи ја предвид актуелната светска економска криза, а со оглед на претстојните новогодишни и божиќни празници, на вчерашната седница донесе заклучок органите на државната управа, јавните претпријатија и јавните здравствени установи, фондовите, агенциите, бироата, заводите, управите, акционерските друштва во државна сопственост и сите останати државни институции, да не одржуваат прослави на државен трошок и да не доделуваат новогодишни пакетчиња со буџетски средства. Воедно, Владата заклучи да не се исплаќаат награди на вработените, како и регреси за годишен одмор. Владата, истото го препорачува и на регулаторните тела, на единиците на локалната самоуправа, вклучително и на сите градинки, основни и средни училишта во Република Македонија. 
Објавен износот на Годишното лично ослободување за 2012 година
Месечното лично ослободување изнесува 7.470 денари
Според Објавата на министерот за финансии (Сл. весник на РМ, 177/11), месечното лично ослободување за 2012 година изнесува 7.470 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2012 година. Годишното лично ослободување изнесува 89.640 денари. Стапката на персоналниот данок на доход и стапките на придонесите од плата остануваат непроменети во однос на 2011 година. Од јануари 2012 година се зголемува износот на највисоката основица за пресметка на придонесите од плата: од 4 на 6 бруто плати (објавени во месец јануари). 
Буџетски корисници и неопрофитни организации
Неколку Нови Правилници - во примена од 20 декември 2011 година
Во ”Службен весник на РМ” бр. 175/11, објавени се следниве правилници: 1) Правилник за дополнување на Правилникот за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници; 2) Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите; 3)Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за непрофитните организации; 4)Правилникот за изменување на Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници; 5) Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници. 
Во последен момент
Нов Сметковен план и Измени на Правилникот за годишна сметка
Во Службен весник на РМ, бр. 174/11 се објавени:Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка и Правилник за Сметковниот план и содржината на одделните сметки во Сметковниот план. И двата Правилника влегуваат во сила на 17 декември 2011 година и истите ќе бидат во примена за Годишната сметка за 2011 година. 
Најпосле !!!
Нов Правилник за данокот на добивка
Во Службен весник на РМ бр. 173/11, во сила од 16.12.2011 година е објавен НОВИОТ Правилник за данокот на добивка. Во истиот Службен весник е објавен и Правилник за формата и содржината на ДДВ Пријавата образец ДДВ-04. И овој Правилник е во сила од 16.12.2011. Правилниците можете да ги симнете во делот Привилегирани содржини 
Со предлог измени на ЗПП - За две години продолжена можноста за плаќање со пресметка
Блокираните субјекти ќе плаќаат со пресмтка до крајот на 2013 година
Согласно со актуелниот член 25 став (1) од Законот за платниот промет е утврдено дека учесниците во платниот промет кои имаат блокирана сметка, меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг можат да го вршат до 31.12.2011 година. Со предлог Законот за платен промет кој е во собраниска процедура, а имајќи во предвид дека од 1 јануари 2012 година престанува можноста за плаќање со пресметка од страна на субјектите кои имаат блокирана сметка, во обид да не се зададе дополнителен товар на стопанството се оцени дека е неопходно примената на наведената одредба да се одложи за две година до 31.12.2013 година.  
Подигање на ПЛАВИ КАРТОНИ од ФЗО
Брза постапка за фирмите до 10 вработени
ФЗО ги известува Фирмите со над 10 вработени дека ПЛАВИТЕ КАРТОНИ можат да ги НАРАЧУВААТ со Барање на следниот емаил: infoskopje@fzo.org.mk а повратно ќе добијат информација кога истите да ги подигнат. Потребни податоци кои треба да бида вклучени во електронската комуникација се: назив на фирмата и нејзин даночен број. Останатите фирми кои имаат до 10 вработени ПЛАВИТЕ КАРТОНИ можат да ги подигнат во истиот момент - на лице место на шалтерот на Фондот (ФЗО), со копија од декларација или даночна картица. 
Наплата на лични трансфери од странство од граѓани
Банките исплатата ќе ја вршат без презентирање на ДОКУМАНТАЦИЈА
Со измена на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство (Сл. весник", бр. 156/11, во сила од 17 ноември 2011 година), НАПЛАТИТЕ од НЕРЕЗИДЕНТ - физичко лице за корисник РЕЗИДЕНТ - физичко лице врз основа на лични трансфери на средства, банката може да ги одобри директно на тековната сметка на корисникот на наплатата, БЕЗ ПРЕТХОДНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА добиена од корисникот - физичко лице, ДОКОЛКУ во Известувањето за пристигнатата наплата добиена од странска банка е наведено дека станува збор за ЛИЧЕН ТРАНСФЕР на средства. За останатото види на  повеќе ...
Со измена и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа
Продолжен рокот за систематски преглед на вработените - од 18 на 24 месеци
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа ("Службен весник на РМ", бр. 136/11, во сила од 11.10.2011 година), се менува рокот за задолжителните здравствени прегледи на вработените (СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ): НАМЕСТО НА 18 МЕСЕЦИ, ПРЕГЛЕДИТЕ СЕ ВРШАТ НА 24 МЕСЕЦИ (продолжување на рокот). 
Правила за поднесување на ДБ-ВП за 2011
ДБ-ВП поднесуваат субјектите со годишен приход меѓу 3 и 6 милиони денари
Малите и микро трговци кои водат сметководство и изготвуваат годишни сметки согласно ЗТД, и кои ќе остварат вкупен приход по сите основи до 3 милиони денари на годишно ниво, се ослободуваат од плаќање на годишен данок на вкупен приход односно данок на добивка. Сепак овие субјекти поднесуваат образец “ДБ-ВП“ до УЈП до 29 февруари 2012 година. Субјектите кои имаат годишен вкупен риход од 3 до 6 милиони денари можат да го изберат моделот на оданочување. Од 11 октомври 2011 се избриша условот од три години за влез во поедноставениот даночен режим. На овој начин сега сите субјекти, вклучувајќи ги и оние кои се основани и кои оствариле вкупен приход во 2011 година до 3 милиони денари или вкупен приход од 3.000.001 до 6.000.000 денари на годишно ниво, имаат право за влез во овој режим доколку ги исполниле наведените услови за пресметување и плаќање на годишен данок на вкупен приход. Дополнителна новина за даночните обврзници чиј вкупен приход ќе надмине над 3 милиони денари е што сами ќе можат да изберат еден од двата модели на оданочување, односно дали ќе плаќаат годишен данок на вкупен приход или пак данок на добивка.   повеќе ...
Во Службен весник на РМ 135/11, во сила од 11 октомври 2011
Измени на Законите за ДДВ, данок на добивка, персоналниот данок на доход,...
Во „Службен весник на РМ“ бр.135/11 се објавени измени и дополнувања на законите за: Данокот на додадена вредност; Данокот на добивка; Акцизите; Хартии од вредност, Персонален данок на доход; Ревизија; Девизното работење 
Утврден износот на Минималната плата од 2012 година
Минималната нето плата = 8.050 денари
Согласно со постигнатиот договор во Економско-социјалниот совет, од 2012 година Минималната НЕТО плата ќе изнесува 8.050 денари, односно 12.265 денари (бруто плата). (Претворањето од нето во бруто плата и обратно не го дава објавениот износ, поради што сметаме дека едниот од износите е погрешен.) Износот на МИНИМАЛНАТА плата има директно влијание врз утврдувањето на основната плата на работникот. Потестуваме дека најниската нето основица за пресметување на придонесите од плата изнесува 10.701 (бруто = 15.174 денари). 
Првиот промет на станови и станбени згради за станбени цели ќе се оданочува со 5%
Продолжена примената на повластената стапка од 5% до крајот на 2015 година
Собранието на РМ, ја усвои измената на Законот за ДДВ, со која се продолжи рокот на важење на повластената даночна стапка од 5 % за ПРВИОТ ПРОМЕТ НА СТАНОВИ И СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ЗА СТАНБЕНИ ЦЕЛИ до крајот на 2015 година. Со оваа измена, во континуитет ќе продолжи примената на стапката од 5% за првиот промет на станови до 31 декември 2015 година. 
Пропуштени можности на македонските компании да ја подобрат ликвидноста
Платениот ДДВ во странство може да се враќа во многу случаи
Многу македонски компании не ја користат можноста да го вратат платениот ДДВ во странство за примениот промет на разни добра и услуги (гориво, саемски трошоци, семинари, обуки, хотелски сметки и сл.). Процедурата е едноставна и лесна. Сите детали за постапката на враќање на платениот ДДВ побарајте ги во Информатор 9/11. 
од 1 јануари 2012 година
Примена на владиниот проект за субвенционирање на купувањето на станови / куќи
Се работи за реализација на два проекти со цел да им помогне на граѓаните на кои не им е решено станбеното прашање и немаат сопствен дом и живеалиште. Двата проекти се: 1. Пола-пола рата за првите пет години и 2. 50% учество за купување стан односно изградба на куќа. Предлог законот за субвенционирање на кредити симни го на  повеќе ...
Од 1 јануари 2012 година
Блокираните субјекти нема да можат да плаќаат со пресметка (компензација, цесија и сл.)
Согласно со Законот за платен промет, учесниците во платниот промет што имаат блокирана трансакциска сметка нема да можат да вршат плаќање со пресметка до 1 јануари 2012-та година. Ваквата забрана веќе подолго време е во сила за буџетските корисници. 
До 30 септември 2011 година
Последен рок за исплата на објавената дивиденда во 2011 година
Доколку друштвото објавило исплата на дивиденда со одлука донесена на собранието/собирот, согласно членот 487, став 5 од ЗТД, има обврска дивидендата да ја исплати најдоцна во 30 септември 2011 година (петок). Со ставот 6 од истиот член е утврдено дека, на исплатената дивидендата по овој рок се пресметува законска затезна/казнена камата до денот на исплатата на дивидендата. За неисплаќање на дивидендата во овој рок се предвидени глоба и забрана за вршење дејност или должност. 
Од 1ви септември 2011 година
„Зимско“ работно време во угостителството
Од 1-ви септември 2011 година започнува зимското работно време во угостителските објекти. Во објектите за исхрана и другите угостителски објакти работното време се скратува за 1 час. 
Од 1ви септември 2011 година
Намалување на цените на Зелената карта за осигурување
1) за патнички возила до 66 КВ, премија = 66 Евра; 2) за патнички возила над 66 КВ, премија = 90 Евра; 3) останати моторни возила (влечни возила, специјални возила, моторцикли, приклучни возила и работни возила), премија = 90 евра; 4) за комбинирани возила, премија = 157 евра; 5) за товарни возила и автобуси, премија = 380 евра. Плаќањето е во денарска противвредност. 
Во примена од 1-ви Септември 2011 година
НОВО Упатство за начинот на вршење на платниот промет со странство
Новото Упатство е објавено во Службен весник на РМ, бр. 78/11 и ќе се применува од 1-ви септември 2011 година. За да го симнеш Упатството кликни на   повеќе ...
Во Собранието на РМ
Доставени измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка
Како најважна новина (покрај променетиот даночен режим за најмалите даночни обврзници) е враќањето на позициите според кои: трошоците поврзани со компаниските патнички моторни возила имаат третман на даночно признат расход, а надоместокот на трошоците за користење на сопствено визило за потребите на работодавачот се оданочува на стариот начин (70% од расходот е оданочив). За Вас подготвивме пречистен текст на Законот за данокот на добивка, во кој ги вклучивме и предложените измени, кои се во собраниска процедура. Измените ќе ги најдете во делот Привилегирани содржини. 
За примената на Владините политики за помало ДДВ
Собранието ќе гласа после годишните одмори (во септември)
Владините политики за намалување на стапката на ДДВ за суровото масло и туристичките услуги од 18% на 5%, како и укинувањето на оданочувањето на микро и малите субјекти кои остваруваат годишен вкупен приход до 3.000.000 денари - сеуште не се во функција (примена). Имено се работи за Законски одредби кои може да ги менува само СОБРАНИЕТО на РМ (Владата ги предложи). Собранието е на одмар до 23 август. Ефективното менување на овие даночни политики ќе биде можно најрано на почетокот на месец септември 2011 година. Потсетуваме дека се работи за: 1) намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% на прометот на: - сурово масло за производство на храна за човечка исхрана и - услуги на сместување (ноќевање), или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови комерцијални угостителски објекти. 2) можноста за избор за плаќање на годишен данок на вкупен приход (или данок на добивка) од страна на микро и мали трговци (и правни лица согласно ЗТД) ако годишниот вкупниот приход е од 3.000.001 денари до 6.000.000 денари. Стапката на данокот на вкупен приход изнесува 1%. Овие субјекти во наредните три години (вклучувајќи ја и годината за која се плаќа данокот) доколку во наредните три години остваруваат вкупен приход од 3.000.001 до 6.000.000 денари не може да го менуваат начинот на оданочување. Ако вкупниот приход е до 3.000.000 денари, нема да се пресметува и плаќа ниту данок на вкупен приход ниту данок на добивка. Овие предложени измени ќе се применуваат по нивното усвојување во Собранието и објавувањето во Службен весник на РМ. 
Од 1 јануари 2012 година
Македонија ќе го применува Меѓународниот стандард за финанс. известување за мали и средни субјекти
Во „Службен весник на РМ“, бр. 107/11 е објавен Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти преку дополнување на Правилникот за водење сметководство.Правилникот ќе се применува од 1 јануари 2012 година, но според преодните одредби на МСФИ за МСЕ овој стандард има влијание и врз изготвувањето на финансиските извештаи за 2011 година. МСФИ за мали и средни субјекти можете да го симнете од делот: Привилегирани содржини/Прописи/Финансиско известување...  повеќе ...
Од 11 август 2011 година
Нов Правилник за попис
Во „Службен весник на РМ“, бр. 107/11 е објавен НОВ Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот. Правилникот е во сила од 11 август 2011 година и истиот има примена и при вршењето на пописите за 2011 година (после датумот на влегување во сила). Правилникот можете да го симнете од делот: Привилегирани содржини/Прописи/Финансиско известување...  повеќе ...
За сезонски и повремени работи
Нов образец УЈП-РДО/ВК за пријавување на приходите од дополнителните дејност
Граѓаните кои сезонски, односно повремено остваруваат приходи од продажба на гевреци, крофни, пуканки, пченка, ... на отворени простори, или пак, изнајмуваат детски реквизити од забавен карактер, педалинки, чамци, глисери, скутери, чадори, лежалки... доколку не се регистрирани како даночни обврзници, задолжително треба да ја пријават својата дејност во УЈП, односно да поднесат образец УЈП-РДО/ВК. Образецот симни го на  повеќе ...
Решение за наплата на побарувањата во националната економија
„Задолжница“ како пандан на акцептниот налог
Владата планира како инструмент за обезбедување и автоматско плаќање на обврските меѓу правните лица да воведе „Задолжница“ која ќе биде наплатлива од банкарските сметки на фирмата што должи. „Задолжницата“ ќе има својство на правосилно решение за извршување, со кое за намирување на долговите автоматски ќе се повлечат средства од банкарските сметки на должникот (вклучително и орочени средства), на сметката на фирмата - доверител. „Задолжницата“ на доверителот ќе му овозможи заштита и наплата на побарувањата, без потреба притоа да води судска постапка. Заради правна сигурност при потпишувањето ќе постои само една „Задолжница“, која по враќањето и наплатата на долгот ќе му биде вратена на должникот. За да се избегне често и непотребно активирање на инструментот, како и за спречување на злоупотреби, „Задолж- ницата“ ќе треба да се авторизира, при што пред потпишувањето должникот и доверителот треба да бидат информирани за рокот на наплата, како и за нивните права и обврски.  
Од 2012 до 2014 година
Платите во јавниот сектор ќе се зголемат за 21,3%
Платите на вработените во јавниот сектор ќе се зголемуваат за: 5% на 1.12.2012; 5% на 1.12.2013 и 10% на 1.12.2014 година. 
Од 2011 до 2015 година
Придонесите од плата ќе се намалат од 26,5% на 25,4%
Во 2012, вкупните стапки ќе се намалат од 26,5% на 26,3% (ПИО=17,6%, здравство=7,5% и вработување=1,2%). Во 2013, вкупните стапки ќе се намалат од 26,3% на 26,0% (ПИО=17,5%, здравство=7,4% и вработување=1,1%). Во 2014, вкупните стапки ќе се намалат од 26% на 25,7% (ПИО=17,4%, здравство=7,3% и вработување=1,0%). Во 2015, вкупните стапки ќе се намалат од 25,7% на 25,4% (ПИО=17,2%, здравство=7,2% и вработување=1,0%). 

 Работно време во угостителството

Објекти во угостителството
Работно време (час)
1)        Угостителски објектиза сместување
Хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови
од 00 до 24
Угостителски објекти за исхрана кои се во состав наобјектите за сместување
по 24 можатда даваат само угост. усл. за брза храна
2)        Угостителски објектиза исхрана
Угостителски објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги
од 07 до 24
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празн. денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од25 декември до 15 февруари
од 07 до 01 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 07 до 03 наредниот ден
Угостителски објекти за исхрана, без огледна видот, кои претставуваат една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми и жел. станици
од 00 до 24
3)        Други угостителски објекти
Угостителски објект – ноќен бар и кабаре
од 20 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празн. денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 20 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 20 до 06 наредниот ден
Угостителски објект – диско клуб
и диско клуб на отворен простор
од 19 до 04 наредниот ден
во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови,како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари
од 19 до 05 наредниот ден
на 31 декември, 1 и 2 јануари
од 19 до 06 наредниот ден
Угостителските објекти за брза храна (сендвичари) можат да работат до 01 часот во зимс. период, односно до 02 часот во летниот период, а во петок и сабота, спроти празн. денови и празн. денови до 05 часот
1 јуни до 31 авг. (летен период) / 1 септ. до 31 мај (зимски период)


 Најниска и највисока основица за пресметка на ПРИДОНЕСИ од ПЛАТА за 2014 година
 
НАЈВИСОКА И НАЈНИСКА ОСНОВИЦАЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕОД ПЛАТА ЗА 2014-ТА ГОДИНА
Соопштение на ДЗС бр. 4.1.14.09 од 28.01.2014
Просечна месечна бруто плата
30.902
Н А Ј Н И С К А ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ
Најниска БРУТО основица (50% од МБП)
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
НЕТО Плата (пресметана од најниска бруто основица)
15.451
400
2.781
1.128
77
185
4.171
10.880
Н А Ј В И С О К А ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ
Највисока бруто основица (6 МБП)
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
НЕТО Плата (пресметана од највисока бруто основица)
185.412
12.807
33.374
13.535
927
2.225
50.061
122.544
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
8.800
169
2.781
1.128
77
185
4.171
13.140
М И Н И М А Л Н А ПЛАТА (за гранките 13, 14 и 15
кои во јули 2011 имаа бруто плата пониска од 15.600 денари)
Минимална Нето плата
ПДД (10%)
ПИО (18%)
Здравство (7,3%)
Дополнително здравство (0,5%)
Вработување (1,2%)
Вкупно придонеси
Буто плата
7.500
25
2.781
1.128
77
185
4.171
11.696

 Персонален данок на доход (пресметани стапки)
Преглед на пресметаните стапки на персонален данок за 2008...2013


 Казнена каматна стапка - Преглед

Д Е Н А Р И
Период
на примена
Реф. кам. стапка на НБРМ
Стапка на казнена камата меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казнена камата кога едното ли
це не е трговец (одн. е ф. лице)
(ред. бр. 2+8 п.п.)
Број и датум на одлука на НБРМ
1
2
3
4
5
01.02-30.06.'10
8,5%
18,5%
16,5%
8562 од 30.12.'09
01.07-31.12.'10
5%
15%
13%
4474 од 30.06.'10
01.01-30.06.'11
4%
14%
12%
2521 од 29.12.'10
01.07-31.12.'11
4%
14%
12%
5978 од 30.06.'11
01.01-30.06.'12
4%
14%
12%
9901 од 28.12.'11
01.07-31.12.'12
3,75%
13,75%
11,75%
5631 од 29.06.'12
01.01-30.06.'13
3,75%
13,75%
11,75%
10257 од 31.12.'12

01.07-31.12.'13

3,50%

13,50%

11,50%

23009 од 28.06.2013

01.01-30.06.'14 3,25% 13,25% 11,25% 40842 од 31.12.2013
С Т Р А Н С К А В А Л У Т А (ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА)
Период
на примена
Каматна стапка на
1 мес. Еурибор
Стапка на казнена камаа меѓу трговци и лица на јавното право
(р. бр. 2+10 п.п.)
Стапка на казне-на камата кога едното лице не е трговец (одн. е физ. лице)
(р. бр. 2+8 п.п.)
Лица на јавното право се лицата обврзани да постапуваат според постапката за јавни набавки (освен трговците)
1
2
3
4
01.02-30.06.'10
0,453%
10,453%
8,453%
01.07-31.12.'10
0,485%
10,485%
8,485%
01.01-30.06.'11
0,782%
10,782%
8,782%
01.07-31.12.'11
1,325%
11,325%
9,325%
01.01-30.06.'12
1,024%
11,024%
9,024%
01.07-31.12.'12
1,024%
10,373%
8,373%
01.01-30.06.'13
0,109%
10,109%
8,109%

01.07-31.12.'13

0,123%

10,123%

8,123%

01.01-30.06.'14 0,216% 10,216% 8,216% СМЕТКОВЕН ПЛАН - 2013 година
Проагенсов Аналитички Сметковен план 2013

 Прирачник за персонален данок на доход
Прирачник за персонален данок на доход(2013 година; 380 страни)

 Прирачник за ДДВ
Прирачник за ДДВ (2013 година, 384 страници)

 Прирачник за работни односи
Прирачник со работните односи (2013 година; 452 страни)

 Прирачник за трговија
Прирачник со трговија (2013 година; 340 страни)

 ИНФОРМАТОР - најнoв број
Информатор бр. 7 (јули 2014)

 Додаток - најнов број
Додаток бр. 1/2013 - Три даночни закони (редакциски пречистени текстови): (1) Закон за ДДВ; (2) Закон за данокот на добивка и (3) Закон за персоналниот данок на доход

 ИНФО-РЕГИСТАР - најново ажурирање
Инфо регистар 2014 (Измена бр. 5/14, ажурирана со 26 јуни 2014 година)

Про Економија 2013

 Супер КНИЖАРА !